Công văn 1005/TCHQ-GSQL phân loại mặt hàng RAM máy tính

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

Số: 1005/TCHQ-GSQL

V/v phân loại mặt hàng RAM máy tính

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua báo cáo, phản ánh của các đơn vị hiện nay có vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng RAM máy tính. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàng RAM là linh kiện máy vi tính được phân loại vào nhóm 84.73, mã số chi tiết8473.30.10.00, thuế suất thuế nhập khẩu 3%. Công văn này thay thế công văn hướng dẫn số 1695/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2005 và áp dụng theo hiệu lực của Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Cẩn

  19006174