Công văn 10050/TCHQ-QLRR phúc đáp công văn 165 166 của Công ty BBT Việt Nam 2016

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 10050/TCHQ-QLRR

V/v phúc đáp công văn số 165 và 166/CV-BBTVN của Công ty Cổ phần SX TM & DV BBT Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần SX TM & DV BBT Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 75- Liền kề 6A- Làng Việt Kiều Châu Âu- Phường Mỗ Lao – Quận Hà Đông- Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 165/CV-BBTVN ngày 05/10/2016 và 166/CV-BBTVN ngày 06/10/2016 của Quý Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Đối với công văn số 158/CV-BBTVN ngày 22/9/2016 của Quý Công ty, Tổng cục Hải quan đã có công văn phúc đáp số 9294/TCHQ-QLRR ngày 27/9/2016(có bản chụp đính kèm công văn này).

– Vướng mắc Quý Công ty nêu tại công văn số 165/CV-BBTVN và 166/CV-BBTVN có nội dung giống với vướng mắc tại công văn số 158/CV-BBTVN vì vậy đề nghị Quý Công ty tham khảo công văn số 9294/TCHQ-QLRR ngày 27/9/2016 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty được biết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Đ/c Nguyễn Công Bình – PTCT (để b/c);

– Đ/c Cục trưởng (để b/c);

– Lưu: VT, QLRR- Giang (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh

  19006174