Công văn 3191/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng bồn tắm trẻ em

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3191/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “bồn tắm trẻ em”

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để phân loại thống nhất mặt hàng “bồn tắm trẻ em”, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

– Căn cứ chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 39.22, 39.24 và 39.26:

Mặt hàng “bồn tắm trẻ em” được khai báo theo một số tên khác như: “chậu tắm trẻ em”, “baby bath” hay “bath tub”… sử dụng để tắm cho trẻ em và thường có đặc điểm như sau:

1. Hình dáng: được thiết kế phù hợp với tư thế tắm của trẻ em, có hoặc không chỗ nắm tay cho trẻ, có lỗ thoát nước hoặc khe thoát nước.

2. Hình ảnh: phụ lục gửi kèm theo.

phù hợp phân loại mã số 3922.10.10.

Tổng Cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

– Nghiên cứu và thực hiện để xác định đúng mã số mặt hàng “bồn tắm trẻ em”.

– Kiểm tra, rà soát các tờ khai nhập khẩu mặt hàng “bồn tắm trẻ em” có tên khai báo như trên, nếu phân loại mã số khác thì tiến hành kiểm tra sau thông quan theo đúng theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, TXNK-PL-Minh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

  19006174