Kế hoạch 131/KH-UBND 2014 học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến 2020 Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 131/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 8 năm 2014.

KẾ HOẠCH

V/V THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020” TỈNH BẮC NINH.

Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc vai trò của tri thức trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước. Thông qua đó tạo được phong trào học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

– Làm rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và cộng đồng trong việc tham gia xây dựng phong trào học tập suốt đời.

– Quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

1.1. Xác định học tập suốt đời là xu thế phát triển tất yếu của nhân loại, là điều kiện cần thiết để sống, làm việc và tồn tại đối với tất cả mọi người trong thời đại phát triển mới.

1.2. Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua các mô hình “ Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lân thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tiếp tục thực hiện Chỉ thị sổ 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 10/CT-TƯ ngày 03/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

1.3. Học tập suốt đời là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội và của toàn dân.

1.4. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên cơ sở kế thừa truyền thống hiếu học của dân tộc, kế thừa mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Thôn, làng, khu phố, trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khuyến học”… do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát động.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 2014 – 2015

– Năm 2014: thí điểm thực hiện mô hình “Gia đình học tập’, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” trên địa bàn toàn tỉnh; mỗi huyện, thị xã, thành phố triển khai tại 01 xã, phường, thị trấn; tỉnh xây dựng thí điểm mô hình tại 01 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố.

– Năm 2015: Hội Khuyến học các cấp phát triển nhân thêm từ 01 đến 02 đơn vị thực hiện mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” trên địa bàn. Địa phương nào có đủ điều kiện thì tiến hành triển khai nhân rộng các mô hình trên.

Cuối năm 2015, tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” từ cơ sở đến cấp tỉnh.

2.2. Giai đoạn từ năm 2016 – 2020:

Thực hiện đại trà các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” trên phạm vi toàn tỉnh .

Phấn đấu đến năm 2020:

– 70% gia đình trong tỉnh đạt danh hiệu “Gia đình học tập”;

– 50% dòng họ trong tỉnh đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”;

– 60% cộng đồng (thôn, làng, khu phố và tương đương) trong tỉnh đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”;

– 50% tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị trong khối Nhà nước và các đoàn thể trong tỉnh đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”;

– 25% đến 30% đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành chỉ thị, nghị quyết, cơ chế chính sách đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng thành công mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, góp phần phát triển nâng cao nguồn nhân lực của địa phương, của tỉnh.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời.

Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên mục hàng tháng tuyên truyền về các mô hình học tập trên.

3. Củng cố, phát huy hiệu quả phối hợp để nâng cao kết quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại địa phương, thu hút đông đảo người học, nhất là lực lượng đang trực tiếp tham gia lao động; thực hiện hiệu quả việc chuyển giao, phổ biến khoa học kỹ thuật, nếp sống minh cho nhân dân…

4. Tăng cường củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Khuyến học các cấp, nhất là cấp cơ sở, đấy mạnh phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “ Đơn vị học tập” tại địa phương.

5. Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp và ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với tổ chức Hội Khuyến học làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng, kịp thời động viên, cổ vũ, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “ Đơn vị học tập” tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ Ngân sách Nhà nước (theo quy định hiện hành đối với các hội có tính chất đặc thù) và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, hằng năm, Hội Khuyến học các cấp dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi Ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động của Hội, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp có nhiệm vụ triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất các hình thức khen thưởng tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc cho phong trào; định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai Đề án theo lộ trình.

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Đe án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp cần cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị – xã hội và tình hình thực tế của địa phương.

UBND các cấp trong tỉnh thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước về hoạt động của các mô hình trên; thực hiện việc kiểm tra, đánh giá và công nhận các danh hiệu thi đua “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo phân cấp quản lý.

2. Giao Hội Khuyến học tỉnh là cơ quan Thường trực, có trách nhiệm chủ trì, phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với ngành chức năng xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, bình xét đảm bảo cho phong trào hoạt động đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Có kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh.

3. Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông mở chuyên mục (hàng tháng) để tuyên truyền, nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào học tập suốt đời.

4. Sở Nội vụ phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Khuyến học các cấp; xây dựng cơ chế, chính sách trong việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ làm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gắn với nhiệm vụ xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “ Đơn vị học tập”; tham mun tiêu chí đánh giá, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện các mô hình trên.

Tham mưu với UBND tỉnh việc xem xét công nhận Hội Khuyến học cấp xã là hội đặc thù đê tạo điêu kiện xây dựng tốt mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Ke hoạch bồi dưỡng nhằm chuyển giao khoa học, kỹ thuật, kỹ năng lao động cho người lao động tại các Trung tâm dạy nghề và Trung tâm học tập cộng đồng; thực hiện tốt việc xây dựng mô hình “Đơn vị học tập”.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Phụ nữ, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu giáo chức và các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp có nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Hội Khuyến học đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan, đơn vị quản lý, gắn kết chặt chẽ mô hình gia đình văn hóa, công sở văn hóa, khu dân cư văn hóa với mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

7. Sở Tài chính bố trí nguồn ngân sách đảm bảo triển khai theo Kế hoạch, hướng dẫn Phòng Tài chính cấp huyện lập Kế hoạch ngân sách cho việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” tỉnh Bắc Ninh, trong đó xác định mức chi cụ thể cho lộ trình thực hiện từng năm để đảm bảo tiến độ thực hiện.

8. Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong đội ngũ công nhân, viên chức và người lao động, có chính sách khuyến khích hỗ trợ công nhân, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ học tập.

Có hình thức khuyến khích phù hợp thúc đẩy các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình học tập suốt đời trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp.

9. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh tăng cường công tác phối hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; phát huy hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thiết thực nâng cao chất lượng Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ học tập suốt đời theo chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước

 

 

Nơi nhận:
– Hội Khuyến học Việt Nam (b/c);
– TT TƯ, TT HĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các Sờ, ban, ngành thuộc UBND tinh;
– Ban Tuyên giáo Tinh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tinh; Liên đoàn Lao động tỉnh;
– BCĐ XD XHHT tỉnh; Hội Khuyến học tinh;
– Báo Bắc Ninh, Đài PT&TH tỉnh; Báo Nhân dân tại Bắc Ninh, Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Ninh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Lưu VT, vx, PVPVX, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

  19006174