Kế hoạch 2268/KH-UBND cai nghiện ma tuý tại gia đình điều trị bằng thuốc thay thế Bến Tre 2016

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2268/KH-UBND

Bến Tre, ngày 11 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TUÝ TỰ NGUYỆN TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG VÀ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ METHADONE NĂM 2016

Năm 2015, toàn tỉnh có 1.229 người nghiện và người sử dụng ma tuý có hồ sơ quản lý, tăng 182 người nghiện so với cuối năm 2014; trong đó, nam 1.168 người, nữ 61 người. Người nghiện ma tuý ngoài xã hội là 1.077 người, đang cai nghiện bắt buộc 29 người, đang ở trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc 123 người. Hầu hết người nghiện ma tuý không có việc làm ổn định, có 2 người dưới 16 tuổi, 746 người từ 16 đến dưới 30 tuổi, 481 người từ 30 tuổi trở lên; 562 người sử dụng hêrôin, 614 người sử dụng ma tuý tổng hợp và 53 người sử dụng cần sa. Toàn tỉnh có 122/164 xã, phường, thị trấn có người nghiện và người sử dụng ma tuý.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra Kế hoạch tổ chức vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tham gia Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyn các cp; sự phối hợp của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tham gia Chương trình điu trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Thông qua công tác vận động, tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghiện ma tuý tham gia cai nghiện, phòng chống tái nghiện, n định cuộc sng, hoà nhập cộng đồng.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

– Phấn đấu đạt 80% người nghiện ma tuý đang quản lý tại các địa phương được tiếp cận, vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tham gia Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

– 10% người nghiện ma tuý đang sống ngoài cộng đồng tham gia cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tham gia Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, đảm bảo quy trình đề ra và đạt kết quả theo phát đồ điều trị.

– 100% người nghiện ma tuý sau khi cai nghiện hoà nhập cộng đồng có hồ sơ quản lý; 30% được hỗ trợ, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm n định cuộc sống, phòng chống tái nghiện.

– Tiếp tục duy trì hoạt động của cơ sở điều trị Methadone tại thành phố Bến Tre; đồng thời thành lập mới 4 điểm cấp phát thuốc Methadone tại các huyện Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam và Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

– Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đng và tham gia chương trình điều trị Methadone.

– Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã trong công tác tổ chức vận động người nghiện ma tuý tham gia cai nghiện ma tuý tại cộng đồng.

– Rà soát, nắm chắc tình hình, thng kê đầy đủ, chính xác người nghiện ma tuý; xác định số người nghiện ma tuý cụ thể trên từng xã, phường, thị trn, huyện, thành phố để vận động tham gia cai nghiện tự nguyện và chương trình điu trị Methadone theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

– Mở đợt tuyên truyền, giáo dục, vận động, người nghiện và gia đình người nghiện về tác hại của ma tuý; tự nguyện thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để tham gia cai nghiện tự nguyện và chương trình điều trị Methadone của tỉnh.

– Xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng Điểm cấp thuốc Methadone tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội; chọn và thành lập mới 03 Điểm tại huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách.

– Tổ chức dạy nghề, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc nhằm giúp họ n định được cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức sơ kết đợt vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện năm 2015 và triển khai kế hoạch vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện năm 2016

Tổ chức rà soát, đánh giá và tổ chức Hội nghị sơ kết đợt vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone năm 2015 (theo Kế hoạch số 3226/KH-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh). Đồng thời, triển khai Kế hoạch vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện năm 2016.

2. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã thực hiện công tác vận động và tổ chức cai nghiện ma tuý tự nguyện

– Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã trong việc vận động và tổ chức cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đng. Tập trung tập huấn, hướng dẫn phương pháp lập hồ sơ cai nghiện ma tuý tự nguyện, quản lý, giám sát người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng thực hiện theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng và xác định tình trạng nghiện ma tuý theo Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 giữa Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma tuý.

– Tăng cường hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trong quản lý, tư vấn, hỗ trợ người nghiện ma tuý; xây dựng kế hoạch nhân rộng thêm các đội công tác xã hội tình nguyện trên các địa bàn có nhiu người nghiện ma tuý.

3. Tổ chức rà soát và vận động người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện

– Thực hiện rà soát, lập hồ sơ quản lý người nghiện ma tuý, người sử dụng ma tuý, phân loại theo độ tuổi, hình thức sử dụng, số chưa qua bất cứ hình thức cai nghiện nào, số đã qua cai nghiện nhưng vẫn còn tiếp tục sử dụng và nghiện ma tuý trên địa bàn.

– Tổ chức tuyên truyền, vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng cho các ban ngành, đoàn thể các cấp.

– Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý, mại dâm, Tổ công tác liên ngành cp xã thực hiện tuyên truyn vận động người nghiện ma tuý tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bng thuc thay thế Methadone.

– Trên cơ sở khảo sát, tiếp cận để tuyên truyền, vận động người nghiện ma tuý, gia đình người nghiện ma tuý tự nguyện đăng ký tham gia cai nghiện ma tuý tại gia đình hoặc cộng đồng, tiến hành hướng dẫn lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện tự nguyện cho đối tượng theo quy định.

4. Tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng

– Đi tượng: Là người nghiện ma tuý đang cư trú tại xã, phường, thị trấn hiện tại không có tham gia hình thức cai nghiện nào và tự giác khai báo, tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

– Thời gian cai nghiên: 06 tháng kể từ khi có Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Thời gian điều trị cắt cơn, giải độc và trị liệu tâm lý tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội là 02 tháng. Sau thời gian điều trị nghiện tại Trung tâm, đối tượng được đưa về theo dõi, quản lý tại cộng đồng là 04 tháng.

5. Tổ chức điều trị, cắt cơn, giải độc và trị liệu tâm lý tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội (gọi tt là Trung tâm) tiếp nhận người tham gia cai nghiện ma tuý tự nguyện từ các huyện, thành phố chuyển đến, đồng thời thực hiện việc khám để đánh giá mức độ sử dụng ma tuý và các vấn đề về tâm lý, xã hội và bệnh lý tâm thần của ngưi sử dụng ma tuý để xây dựng kế hoạch điều trị, cắt cơn, giải độc và trị liệu tâm lý cho người nghiện.

Tổ chức các hoạt động tư vấn, trị liệu nhóm và các hỗ trợ về tâm lý, xã hội thích hợp đối với nhng người sử dụng ma tuý.

Kết nối để người nghiện ma tuý tham gia chương trình điều trị nghiện được hỗ trợ về sinh kế, tham gia các hoạt động xã hội tại cộng đng.

Xem xét đề nghị miễn, giảm kinh phí cho người tự nguyện tham gia cai nghiện tại Trung tâm thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn nhm tạo điều kiện cho người nghiện tham gia cai nghiện.

6. Quản lý, giám sát người sau cai nghiện

Người nghiện ma tuý sau khi hoàn thành giai đoạn đitrị, ct cơn, gii độc và trị liệu tâm lý tại Trung tâm được đưa về địa phương để tiếp tục quản lý tại cộng đồng.

Uỷ ban nhân dân cấp xã phân công các ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm phối hợp với gia đình quản lý, thường xuyên tiếp cận, giáo dục người sau cai nghiện để nắm bắt tâm lý và hỗ trợ cho người sau cai nghiên ma tuý hoà nhập tốt với cộng đồng.

Căn cứ vào kết quả xét nghiệm, quá trình theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng”.

7. Tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone

Tiếp tục duy trì cơ sở điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho người tham gia cai nghiện tại Trung tâm Phòng chng HIV/AIDS thành phố Bến Tre, đồng thời hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng Đim cấp phát thuốc tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội cho người nghiện tham gia cai nghiện của các huyện Bình Đại, Ba Tri, Ging Trôm và mở thêm 03 Điểm cấp phát thuốc Methadone tại huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách.

Thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện trong thời gian tham gia cai nghiện nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tại Điểm phát thuốc, không để tội phạm lợi dụng câu móc hoạt động mua bán ma tuý trái phép.

8Hỗ trợ việc làm cho người sau cai nghiện

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tổ chức dạy nghề cho người tham gia cai nghiện, đồng thời phi hợp với các cơ sở sản xut để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người sau cai nghiện.

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo các ngành, đoàn thể tư vấn giới thiệu học nghề, tạo điu kiện để người sau cai nghiện tiếp cận việc làm phù hợp với từng người nhm giảm tình trạng tái nghiện, tái phạm.

Vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhận người sau cai nghiện vào làm việc để ổn định cuộc sng, hạn chế tái nghiện.

9. Nhân rộng Đội Công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện chức năng quản lý, tư vn, hỗ trợ cho người nghiện ma tuý trên địa bàn. Rà soát số xã, phường, thị trn có nhiều người nghiện ma tuý để xây dựng kế hoạch nhân rộng Đội Công tác xã hội tình nguyện ra các địa phương khác.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Chi phí điều trị, cắt cơn, giải độc và trị liệu tâm lý cho người cai nghiện trong thời gian cắt cơn tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội được sử dụng từ nguồn kinh phí đã phân bổ cho Trung tâm năm 2016.

Chi phí khác: Chi phí vận chuyển, lập hồ sơ quản lý đối tượng tại gia đình, cộng đồng do ngân sách của các huyện, thành phố đảm bảo.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện năm 2016.

– Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện năm 2016; tổ chức tập hun, hướng dẫn nghiệp vụ cho các huyện, thành phố. Đồng thời, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện đợt vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cộng đồng năm 2015.

– Bố trí địa điểm, trang thiết bị, thuốc cắt cơn, thuc chữa bệnh thông thườngnhân sự cần thiết của Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri để hỗ trợ cắt cơn, giải độc và trị liệu tâm lý cho đối tượng, tổ chức kết nối giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

– Phối hợp Sở Tài chính dự toán kinh phí hỗ trợ đối tượng trong thời gian điều trị cắt cơn, giải độc và trị liệu tâm lý cho người nghiện ma tuý tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.

2. Công an tỉnh: Chủ trì, chỉ đạo cơ sở tổ chức rà soát, thống kê người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma tuý theo Quyết định s 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát thống kê người nghiện ma tuý; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn, kéo giảm tình hình tội phạm do người nghiện ma tuý gây ra, nhất là đối tượng hoạt động lưu động liên tuyến, liên tỉnh, từ nơi khác đến. Xây dựng kế hoạch triệt phát đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma tuý. Tập trung điều tra, khám phá nhanh các vụ án v ma tuý, đề nghị truy tố xét xử theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo Công an cp huyncấp xã (thành viên tổ công tác liên ngành) theo dõi, đảm bảo hỗ trợ Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội trong thời gian điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện.

– Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch, theo dõi, kim tra, đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch; tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cp huyện, xã thực hiện công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cộng đồng và tham gia điu trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone năm 2016; tổ chức tổng kết việc thực hiện kế hoạch năm 2016. Đồng thời, phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết đợt vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng năm 2015.

– Phi hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, các ngành chức năng có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch liên tịch, chương trình phối hợp hành động v phòng, chng ma tuý; thng nhất biện pháp, tập trung quản lý chặt chẽ người nghiện và công tác cai nghiện ma tuý tại cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại ma tuý, nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội về ma tuý và sử dụng trái phép chất ma tuý; thực hiện công tác vận động người nghiện và gia đình đăng ký tham gia cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đng.

3. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức sơ kết đánh giá kết quả cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đng năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016; hướng dẫn Trạm y tế cấp xã xác định tình trạng ma tuý theo Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09 tháng 7 năm 2015; kiểm tra, giám sát, hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ, thuốc cắt cơn, các thiết bị phục vụ công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

– Tăng cường quản lý và kiểm soát việc sử dụng thuốc gây nghiện, thuc hướng thần và tiền chất dùng trong chữa bệnh và sản xut dược phm đúng quy định của pháp luật.

– Triển khai thực hiện Điểm cấp phát thuốc Methadone tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và 03 Điểm tại huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách.

4. Sở Tư pháp: Chỉ đạo ngành dọc trong việc hỗ trợ kiểm tra, giám sát quá trình khảo sát, lập hồ sơ, thủ tục thực hiện cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đảm bảo quy trình, thủ tục, thẩm quyền đúng quy định của pháp luật.

5. Sở Tài chính: Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí, hỗ trợ cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đng năm 2016; hướng dn, kiểm tra các ngành, địa phương lập dự toán, nhận, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí được cấp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

6. Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre

– Tăng cường thời lượng, tin, bài tuyên truyền cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng năm 2016; tập trung giới thiệu chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phòng, chống ma tuý, công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện ma tuý nói riêng, gương đin hình trong việc từ bỏ ma tuý hoà nhập cộng đng.

– Thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai, thực hiện kế hoạch; biểu dương, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên: Chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp huyện, cấp xã phi hợp tuyên truyền, giáo dục công tác phòng, chống ma tuý, quyết tâm ngăn chặn không để phát sinh thêm người nghiện. Đồng thời, vận động gia đình đưa người nghiện ma tuý tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; phối hợp hỗ trợ quản lý người sau cai nghiện trên địa bàn.

8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành ph

– Phối hợp với các sở, ban ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng năm 2016 trên địa bàn.

– Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho người nghiện ma tuý tham gia cai nghiện ma tuý tự nguyện tại địa phương (phương tiện đưa người nghiện ma tuý đi và về từ địa phương đến Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội để tập trung cắt cơn, giải độc, quản lý sau cai nghiện).

– Chỉ đạo quản lý chặt chẽ số người nghiện ma tuý trên địa bàn không để câu móc, rủ rê, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý, phạm tội, vi phạm pháp luật tại địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, không để phát sinh người nghiện ma tuý mới; kịp thời phát hiện và đấu tranh, triệt xoá dứt đim tội phạm về ma tuý và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Trên là nội dung Kế hoạch cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tham gia Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bng thuốc thay thế Methadone năm 2016, đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Phước

 

  19006174