Kế hoạch 58/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Phú Yên 2016

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 58/KH-UBND

Phú Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 272.

– Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự.

2. Yêu cầu

– Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc, sau ngày 01/7/2016 Bộ luật Hình sự được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên toàn tỉnh.

– Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 109 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hìnhóa án tích cho người bị kết án

a) Cơ quan thực hiện:

– Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh; Cơ quan cảnh sát điều tra Công an cấp huyện; các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Công an tỉnh, Công an cấp huyện; trại tạm giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ Công an cấp huyện.

+ Tiến hành rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý để xem xét, nếu đã khởi tố, đang điều tra mà bị can thuộc diện không xử lý về hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109 để đình chỉ điều tra bị can.

+ Rà soát các đối tượng bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109 để lập hồ sơ đề nghị chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc miễn chấp hành hình phạt.

– Sở Tư pháp:

Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó; cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

– Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

Rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ.

– Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

+ Rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý kiểm sát điều tra, truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109 và đình chỉ vụ án đối với bị can đó.

+ Phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra rà soát các vụ án đang trong quá trình khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109 để đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can đó.

– Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

+ Rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý xét xử mà bị cáo thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các các Điểm d và đ, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109 để đình chỉ vụ án đối với bị cáo đó.

+ Rà soát các đối tượng người bị kết án đang được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án mà thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 109 và lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc làm thủ tục miễn chấp hành hình phạt tù cho họ theo thẩm quyền. Đồng thời, thông báo các đối tượng đã được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm d và đ, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 109 cho Sở Tư pháp nơi Tòa án có trụ sở để cập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.

+ Phối hợp với cơ quan Thi hành án hình sự, cơ quan Thi hành án dân sự trong việc lập hồ sơ đề nghị chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc miễn chấp hành hình phạt cho người bị kết án thuộc diện theo quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 109 mà các cơ quan Thi hành án hình sự, cơ quan Thi hành án dân sự đang quản lý hoặc đang theo dõi thi hành án.

b) Thời gian thực hiện:

Ngay sau khi Bộ luật Hình sự năm 2015 được công bố.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 109

a) Tổ chức hội nghị triển khai, giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự cho đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ phụ trách công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh:

– Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

– Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Năm 2016 (Sau khi Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt thi hành).

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109 cho cán bộ và nhân dân với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể:

– Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2016.

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 109

a) Cơ quan thực hiện:

– Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của ngành mình quản lý.

– Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đối tượng là cán bộ thi hành án dân sự, Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư, Công chứng viên, Giám định viên và các đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến Bộ luật Hình sự.

– Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, cán bộ làm công tác xét xử, Hội thẩm nhân dân, phục vụ xét xử.

– Các sở, ban, ngành và cơ quan, tổ chức khác tùy tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

4. Rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cấp trung học phổ thông có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật.

– Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Phú Yên, các trường THPT, cơ sở giáo dục dạy nghề thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

– Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016

5. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự

Cơ quan và thời gian thực hiện: Theo đề nghị của cơ quan cấp trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phốcăn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/9/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 30/9/2016.

2. Đề nghị các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tăng cường phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện theo quy định.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn khác theo quy định pháp luật./.

                                    CHỦ TỊCH

 

Hoàng Văn Trà

  19006174