Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt dự án Bảo trợ giáo dục trẻ em do Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation (Anh) tài trợ do tỉnh Đồng Nai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 596/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN BẢOTRỢ GIÁO DỤC TRẺ EM DO HIỆP HỘI CHRISTINA NOBLE CHILDREN’S FOUNDATION (ANH) TÀITRỢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phichính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế về quản lý và sử dụngviện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 07tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định quản lý vàsử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xãhội tại Văn bản số 1967/LĐTBXH ngày 25/11/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Vănbản số 221/SKHĐT-TH ngày 13/02/2014 về việc đề nghị phê duyệt dự án “Bảo trợgiáo dục trẻ em” do Tổ chức Christina Noble Children’s Foundation (Anh) tài trợ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án “Bảo trợ giáo dục trẻem” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Bảo trợ giáo dục trẻ em.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chứcChristina Noble Children’s Foundation (quốc tịch Anh).

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhândân tỉnh Đồng Nai.

4. Chủ chương trình, dự án: Sở Laođộng – Thương binh và Xã hội.

5. Địa điểm thực hiện chươngtrình, dự án: Tại các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc, thị xãLong Khánh, và thành phố Biên Hòa.

6. Thời gian dự kiến bắt đầu vàkết thúc chương trình, dự án: Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014.

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu củachương trình, dự án:

– Mục tiêu của dự án: Cải thiện vànâng cao điều kiện sống, tạo cơ hội học hành cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnhkhó khăn, trẻ em có nguy cơ bỏ học hoặc không có điều kiện được đi học trên địabàn tỉnh Đồng Nai;

– Kết quả chủ yếu của dự án: Tạocơ hội học hành cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

8. Nguồn vốn:

– Vốn viện trợ phi chính phủ nướcngoài: Kinh phí được tính dựa trên số lượng trẻ thụ hưởng thực tế, tiền trợ cấphàng tháng là 427.000 đồng.

– Vốn đối ứng: Không.

Điều 2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Giáodục và Đào tạo, các cơ quan liên quan tiếp nhận và triển khai thực hiện, độ báocáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thị Mỹ Thanh

  19006174