Chỉ thị 01/CT-VKSTC năm 2015 về công tác của ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 01/CT-VKSTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2015

 

CHỈ THỊ

CÔNG TÁC CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2015

Năm 2014, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, ngành Kiểm sát nhân dân đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước, nổi bật là: công tác xây dựng thể chế đạt nhiều kết quả quan trọng; vai trò, trách nhiệm công tố chuyển biến rõ nét; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành có nhiều đổi mới, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Năm 2015 là năm cuối toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần Thứ XI và tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần Thứ XII; là năm, ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên, Viện trưởng VKSND tối cao xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2015 là: “Thực hiện hiệu quả chủ trương cải cách tư pháp; đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”. Đồng thời, chỉ thị toàn Ngành tiếp tục quán triệt chủ trương “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở” và tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức VKSND năm 2014

Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiếp tục quán triệt thực hiện các chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về thi hành Hiến pháp năm 2013. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 110/KH-VKSTC-V9 ngày 12/12/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về thi hành Luật tổ chức VKSND năm 2014 và Nghị quyết số 82/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội, để sớm ổn định tổ chức, bộ máy, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014.

Tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), đáp ứng yêu cầu đổi mới, chất lượng, đúng quy trình và tiến độ đề ra. Tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan tham gia xây dựng các dự án luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSND và các văn bản hướng; dẫn thi hành luật.

Tích cực rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế phối hợp công tác của các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và VKSND địa phương, bảo đảm phù hợp với Luật tổ chức VKSND năm 2014.

2. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

2.1. Tập trung tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp; tích cực tham gia góp ý xây dựng văn kiện của Đảng trình Đại hội. Tham mưu giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến đại hội Đảng các cấp. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, những vụ, việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm thành công đại hội Đảng các cấp.

2.2. Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09/KH-BCS ngày 14/8/2014 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Ngành.

2.3. Kiện toàn tổ chức bộ máy VKSND các cấp; rà soát, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ có chức danh tư pháp theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 và Nghị quyết số 82/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội. Chủ động lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Viện kiểm sát địa phương tuyển dụng đủ, đúng tiêu chuẩn biên chế được giao; chăm lo tạo nguồn để bổ nhiệm các chức danh tư pháp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án đẩy mạnh, cải cách chế độ công vụ, công chức.

2.4. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức VKSND các cấp. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

2.5. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005, Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 va kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và thực hiện các đề án về cải cách tư pháp.

3. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Chủ động đề ra những giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội, các chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và quy định của Ngành, theo đó tập trung thực hiện tốt những yêu cầu sau:

3.1. Thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 của liên ngành trung ương, Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao; kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiên quyết thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND nhằm hạn chế oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn khởi tố vụ án và trong suốt quá trình tố tụng.

Phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự. Thực hiện các giải pháp để giảm tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là ở VKSND tối cao; không để xảy ra đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm do lỗi chủ quan của Viện kiểm sát các cấp; khắc phục các trường hợp lạm dụng việc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 25 BLHS; không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; hạn chế tối đa trường hợp Tòa án xét xử khác với tội danh, điều khoản Viện kiểm sát truy tố hoặc các bản án bị sửa, hủy có liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên, bảo đảm việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng, đặc biệt là những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Xây dựng cơ chế giải quyết tốt những vụ án do VKSND tối cao ủy quyền cho VKSND địa phương để thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

3.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Chú trọng hơn nữa việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, coi đây là giải pháp tự đào tạo qua thực tiễn nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng tranh tụng cho Kiểm sát viên; lựa chọn, tổ chức một số phiên tòa điển hình và truyền hình trực tuyến để toàn Ngành nghiên cứu, học tập rút kinh nghiệm.

3.3. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-VKSTC-VPT1 ngày 19/6/2008, Chỉ thị số 04/CT-VKSTC-VPT1 ngày 17/5/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao, nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị các loại án, nhất là kháng nghị phúc thẩm của VKSND cấp huyện, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND cấp cao và VKSND tối cao; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

3.4. Quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nhiệm vụ, quyền hạn trong kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014. Tăng cường kiểm sát trong các lĩnh vực phi hình sự: giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định pháp luật; việc tạm giữ, tạm giam; thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Chú trọng phương thức kiểm sát trực tiếp, nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; kiên quyết kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan tư pháp chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm đã được phát hiện; chú trọng làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật, tội phạm để kiến nghị với cơ quan hữu quan và tham mưu cho Đảng, Nhà nước các giải pháp phòng ngừa, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Chú trọng công tác phúc tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát.

3.5. Nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm và chất lượng công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; tập trung phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp, những vụ án oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, góp phần tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và xây dựng cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh.

4. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác

4.1. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi địa phương, đơn vị. Các cấp kiểm sát phải triển khai xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác sát đúng và chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo của VKSND cấp trên theo quy định của pháp luật, quy chế của Ngành.

Lãnh đạo các đơn vị, VKSND địa phương phải thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đơn vị và cấp dưới để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, sâu sát theo các kế hoạch, chương trình đã đặt ra. Chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, tổ chức tập huấn, thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhất là đối với VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4.2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra của VKSND các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chất lượng công tác chuyên môn. Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm, đặc biệt là các trường hợp để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ trong Ngành.

4.3. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu – tổng hợp, công tác nghiên cứu khoa học. Chuẩn bị tốt các tài liệu, báo cáo và chấp hành nghiêm túc hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, nhất là đối với những vấn đề được cơ quan dân cư quan tâm chất vấn, cử tri kiến nghị. Tiến hành tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành theo nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XIII. Tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan hữu quan để tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp.

5. Tiếp tục tăng cường nguồn lực cho các cơ sở đào tạo và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Ngành

Tăng quy mô, đa dạng hóa hình thức và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung cán bộ, giáo viên có chất lượng cho các cơ sở đào tạo, nhất là Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; hoàn thành việc xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình đào tạo đại học và đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp. Tích cực thực hiện các thỏa thuận hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng đã ký với các nước; tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng thông qua hoạt động thực tiễn.

6. Công tác tương trợ tư pháp về hình sự và hợp tác quốc tế

Triển khai thực hiện tốt các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự đã ký, đồng thời đổi mới và đẩy mạnh đàm phán, phấn đấu trong năm 2015 có thể ký kết được Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với nhiều nước, nhất là các nước có đông Việt kiều và có quan hệ kinh tế quy mô lớn với Việt Nam. Đề xuất tổ chức ký các hiệp định mới có sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò của cơ quan đầu mối tương trợ tư pháp về hình sự, trách nhiệm của thành viên Hiệp hội Công tố viên quốc tế; tăng cường hợp tác với các nước trong xây dựng pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tranh thủ các nguồn lực để xây dựng Ngành.

7. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Ngành

Thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động, văn hóa – văn nghệ, thể thao, lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng hình thức cao cho các đơn trực thuộc VKSND tối cao, VKSND địa phương và những cá nhân có thành tích nổi bật, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Ngành thời gian qua. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần Thứ V; lựa chọn đại biểu của Ngành tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

8. Tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và của Ngành

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao, tập trung tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp; hoạt động triển khai thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014; thực hiện nhiệm vụ xây dựng thể chế, nhất là chủ trì xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; biên soạn và phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 55 năm thành lập Ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần Thứ V.

9. Công tác tài chính hậu cần, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

9.1. Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng định mức phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 cho toàn Ngành; hoàn thiện kế hoạch đầu tư trung hạn của Ngành bảo đảm chất lượng. Đề xuất với Chính phủ phê duyệt đề án tăng cường nguồn lực cho Ngành, nhất là cho Viện kiểm sát cấp huyện. Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các đề án về đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách, chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, tăng cường trang thiết bị và phương tiện làm việc cho Ngành.

Triển khai Dự án xây dựng trụ sở VKSND tối cao; sắp xếp, bố trí, tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí và điều kiện làm việc cho các đơn vị mới được thành lập hoặc được giao thẩm quyền mới theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014. Quản lý, sử dụng nguồn ngân sách được cấp theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành.

9.2. Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê trong Ngành. Khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm, công nghệ thông tin và hệ thống truyền hình trực tuyến hiện có; tích cực nghiên cứu, ứng dụng những phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin mới; xây dựng, vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến đến VKSND cấp huyện và các cơ sở đào tạo của Ngành vào đầu Quý 1/2015.

Căn cứ Chỉ thị này, Văn phòng VKSND tối cao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 của VKSND tối cao. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND địa phương căn cứ Chỉ thị và Kế hoạch công tác của VKSND tối cao để xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2015 của địa phương, đơn vị.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra VKSND tối cao giúp Viện trưởng VKSND tối cao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này trong toàn Ngành./.

 

 

Nơi nhận:
– Chủ tịch nước (để báo cáo);

– Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
– Ủy ban Tư pháp Quốc hội (để báo cáo);
– Ủy ban kiểm tra TW, Ban tổ chức TW;
– Ban Nội chính TW, Văn phòng TW Đảng;
– Các đồng chí Lãnh đạo VKSND tối cao;
– VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Viện kiểm sát Quân sự trung ương;
– Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao;
– Lưu: VT, TH.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Hòa Bình

 

  19006174