Chỉ thị 02/2007/CT-UBND áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnh Hà Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/2007/CT-UBND

Phủ Lý, ngày 09 tháng 4 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỊA BÀN TỈNH

Hiện nay, trên phạm vi cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng, công tác cải cách hành chính đã có bước tiến bộ rõ rệt, tuy nhiên, trong quản lý hành chính hiện nay vẫn còn bộc lộ một số khuyết điểm, yếu kém: tiến độ cải cách hành chính còn chậm, ở một số cơ quan hành chính người đứng đầu chưa kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, quy trình, trách nhiệm, hiệu quả và chất lượng xử lý công vụ chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế.

Thực hiện Quyết định số: 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2007 (ban hành theo Quyết định số: 239/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007), và Kế hoạch số 277/KH-UBND của UBND tỉnh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Với mục tiêu tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan đơn vị thông qua đó nâng cao chất lượng quản lý nhà nước góp phần đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính, phát triển và hội nhập kinh tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; theo Điều 2 của Quyết định số: 144/2006/QĐ-TTg cụ thể ở địa bàn tỉnh như sau :

a) Đối tượng áp dụng: Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b) Khuyến khích áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 các đối tượng tự nguyện bao gồm: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các cơ quan nhà nước thuộc lĩnh vực Quốc phòng, An ninh và các đơn vị sự nghiệp khác của địa bàn tỉnh.

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện một số nội dung sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chuyên môn; phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 ;

b) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí giai đoạn từ năm 2006 – 2009 cho các cơ quan thực hiện theo Kế hoạch số: 277/KH-UBND;

c) Tham gia đánh giá ban đầu và định kỳ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 ngăn ngừa những biểu hiện áp dụng hình thức và bệnh thành tích;

3. Các cơ quan nêu tại Điểm a Mục 1 văn bản này phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 , thứ tự thực hiện theo Kế hoạch số: 277/KH-UBND đảm bảo đến năm 2009 toàn bộ các cơ quan nêu tại Điểm a Mục 1 phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 ;

4. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ vào các quy định hiện hành, rà soát và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh phù hợp với việc tiến hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000;

5. Các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính cân đối ngân sách, bố trí kinh phí cho việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh đến năm 2009, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

6. Căn cứ Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan cần đưa nội dung áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động thường xuyên hàng năm của cơ quan mình; trực tiếp chỉ đạo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 theo đúng tiến độ Kế hoạch.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 là một trong những chương trình quan trọng của tỉnh từ nay đến năm 2009 góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phát triển bền vững của tỉnh. Vì vậy Thủ trưởng các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc

  19006174