Chỉ thị 02/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do tỉnh Bến Tre ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/2011/CT-UBND

Bến Tre, ngày 06 tháng 7 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, hoạt động bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre đã có chuyển biến tích cực; trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản về cơ bản được thực hiện nghiêm; quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản được bảo đảm. Tuy nhiên, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định như một số tổ chức bán đấu giá tài sản thành lập không đúng quy định của pháp luật; trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản vẫn còn nhiều kẽ hở; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản chưa chặt chẽ.

Ngày 04 tháng 3 năm 2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP; ngày 06 tháng 12 năm 2010 Bộ Tư pháp có Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản”>23/2010/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Đây là những cơ sở pháp lý rất quan trọng đối với hoạt động bán đấu giá tài sản; quy định cụ thể trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; đặc biệt là quy định thống nhất đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản ở địa phương. Để chấn chỉnh hoạt động bán đấu giá trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản”>23/2010/TT-BTP; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản, đảm bảo hoạt động bán đấu giá tài sản thực sự công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quảbảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Tổ chức hoạt động bán đấu giá tài sản:

a) Kể từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực thi hành, việc bán đấu giá các loại tài sản quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh phải do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản) hoặc các Hội đồng bán đấu giá giá tài sản được thành lập đúng theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản”>23/2010/TT-BTP thực hiện;

b) Các tổ chức hoạt động bán đấu giá tài sản được thành lập không phù hợp với quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP phải chấm dứt hoạt động kể từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực thi hành. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để bán các tài sản bán đấu giá đang quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng đối với các tài sản đã bán đấu giá thành, nhưng chưa bàn giao tài sản thì đơn vị đã tổ chức bán đấu giá tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình cho đến khi bàn giao xong tài sản cho tổ chức, cá nhân mua được tài sản; các Hội đồng đấu giá được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 đã tiếp nhận việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số lô đất cụ thể và đã tiến hành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, có phương án bán đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 hoặc đối với các hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản đã được thực hiện trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 thì thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản”>23/2010/TT-BTP.

c) Trung tâm Phát triển quỹ nhà, đất tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện khi được giao tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà phải ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 55 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 16 của Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản”>23/2010/TT-BTP;

d) Các sở, ngành tỉnh có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật thực hiện nghiêm việc chuyển giao các loại tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh để tổ chức bán đấu giá đúng theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

2. Sở Tư pháp:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản”>23/2010/TT-BTP và Chỉ thị này đến toàn thể các cơ quan, đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện;

b) Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án phát triển hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh;

c) Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản ký hợp đồng cử đấu giá viên điều hành các cuộc bán đấu giá tài sản của Hội đồng bán đấu giá tài sản theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP;

d) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản đang còn hiệu lực thi hành để tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế những văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

đ) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kiện toàn cơ sở vật chất, tổ chức, biên chế của Trung tâm Dịch vụ bán đấu tài sản đảm bảo đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá tài sản theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

3. Sở Nội vụ:

Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh đảm bảo đáp ứng được yêu cầu bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá thuộc nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;

b) Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là tài sản nhà nước; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

c) Kiểm tra, đôn đốc việc nộp vào ngân sách nhà nước các nguồn thu từ hoạt động bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước và các loại tài sản do Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tư pháp tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản”>23/2010/TT-BTP để bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh ngay về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiếu

 

  19006174