Chỉ thị 88/CT-BQP năm 2006 về công tác quốc phòng ở các bộ, ngành trung ương và địa phương năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG
——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: 88/CT-BQP

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG Ở CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007

Năm 2006, được lãnh đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương quan tâm, công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và địa phương có chuyển biến rõ rệt về công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện. Các Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức hoạt động bước đầu đã đạt được hiệu quả thiết thực, từng bước đi vào nề nếp. Nhận thức và trách nhiệm về quốc phòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân được nâng lên. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương đã đạt được kết quả tốt. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC – 14, tạo sự ổn định cho đất nước phát triển.

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn một số tồn tại và hạn chế: Việc tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng về công tác quốc phòng ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đầy đủ; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa sâu sắc, trách nhiệm chưa cao; việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng có nơi thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp.

Năm 2007, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp; thời tiết, thiên tai diễn biến khó lường. Tình hình trong nước còn nhiều tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, các thế lực thù địch tiếp tục sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do”, “tôn giáo”, “dân tộc” kích động tư tưởng tự trị, gây rối, bạo loạn lật đổ. Việc gia nhập WTO là cơ hội lớn cho phát triển kinh tế của đất nước, song cũng xuất hiện những thách thức mới đối với công tác quốc phòng – an ninh.

Để thực hiện tốt công tác quốc phòng năm 2007 ở các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng.

a) Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị BCHWT Đảng lần thứ 8 (Khoá IX) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đồng thời quán triệt sâu sắc quan điểm về “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh toàn dân, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 14 tháng 10 năm 2006 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới.

b) Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới.

c) Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các văn bản chủ yếu về công tác quốc phòng gồm: Luật biên giới quốc gia, Luật Quốc phòng, Pháp lệnh dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Pháp lệnh Động viên công nghiệp; Các Nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

d) Sau khi Chính phủ thi hành các Nghị định cụ thể hoá Luật Quốc phòng, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ để tổ chức thực hiện.

2. Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng

a) Trọng tâm công tác giáo dục quốc phòng (GDQP) năm 2007 là tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, yêu chế độ Xã hội chủ nghĩa, các quan điểm tư tưởng của Đảng về tăng cường quốc phòng – anh ninh. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng các cấp.

b) Thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ, Đảng viên các cấp từ Trung ương đến cơ sở; tích cực chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các đối tượng ở các bộ, ngành Trung ương. Chú ý bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đội ngũ cán bộ cấp cục, vụ, viện và tương đương, đội ngũ cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp không chiếm giữ cổ phần chi phối chức sắc, chức việc tôn giáo.

c) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đào tạo giáo viên GDQP cho bậc trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề hệ ngắn hạn và chính quy; nghiên cứu xây dựng đồ án đào tạo giảng viên GDQP tại các trường cao đẳng, đại học. Đổi mới, bổ sung, nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu, chuyên đề, giáo khoa GDQP cho các đối tượng học sinh, sinh viên trong hệ thống trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, các học viên, nhà trường từ Trung ương đến địa phương và các Trung tâm giáo dục quốc phòng.

d) Coi trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, nhất là sau khi Việt Nam ra nhập WTO.

3. Xây dưng lực lượng vũ trang địa phương

a) Củng cố nâng cao, chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương; xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV), lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo đúng Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên và Pháp lệnh dân quân tự vệ có số lượng phù hợp, chất lượng cao, trước hết là chất lượng, độ tin cậy về chính trị. Trong củng cố nâng cao chất lượng DQTV, chú trọng xây dựng DQTV phòng không, DQTV cơ động,DQTV biển, dân quân thường trực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp nhà nước không chiếm giữ cổ phần chi phối và cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước. Hoàn thành kế hoạch khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Pháp lệnh DQTV, xây dựng Luật Dân quân tự vệ trình Quốc hội thông qua vào năm 2008.

b) Thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, độ tuổi tham gia dân quân tự vệ; tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đúng, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng; có kế hoạch cử tuyển, đào tạo bồi dưỡng công dân thuộc các dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa để tạo nguồn cán bộ cho địa phương, cơ sở.

c) Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện và hội thi, hội thao ở cấp tỉnh, cấp huyện cho lực lượng DQTV, nhất là đối với DQTV phòng không, pháo binh. Giao Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Cao su Việt Nam xây dựng kế hoạch, phối hợp hiệp đồng với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thao quốc phòng cho lực lượng tự vệ để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

d) Coi trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương

a) Củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương; xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV), lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo đúng Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên và Pháp lệnh Dân quân tự vệ có số lượng phù hợp, chất lượng cao, trước hết là chất lượng, độ tin cậy về chính trị. Trong củng cố nâng cao chất lượng lực lượng DQTV, chú trọng xây dựng DQTV phòng không, DQTV cơ động, DQTV biển, dân quân thường trực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp nhà nước không chiếm giữ cổ phần chi phối và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước. Hoàn thành kế hoạch khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Pháp lệnh DQTV, xây dựng Luật Dân quân tự vệ trình Quốc hội thông qua vào năm 2008.

b) Thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, độ tuổi tham gia dân quân tự vệ; tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đúng, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng; có kế hoạch cử tuyển, đào tạo bồi dưỡng công dân thuộc các dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa để tạo nguồn cán bộ cho địa phương, cơ sở.

c) Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tập luyện và hội thi, hội thao ở cấp tỉnh, cấp huyện cho lực lượng DQTV, nhất là đối với DQTV phòng không, pháo binh. Giao Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Cao su Việt Nam xây dựng kế hoạch, phối hợp hiệp đồng với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thao quốc phòng cho lực lượng tự vệ để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

d) Nâng cao hiệu quả hoạt động của DQTV, phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị; bảo vệ an toàn trong những ngày lễ, tết và những ngày diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2007. Tăng cường luyện tập theo các phương án phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống.

4. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đối với xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội.

a) Bộ Tư lệnh các quân khu phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ, chính quyền địa phương và các bộ, ngành, cơ quan,đơn vị có liên quan tập chung chỉ đạo, thực hiện xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị định về Khu vực phòng thủ khi các văn bản trên được ban hành.

b) Kịp thời rà soát, bổ xung quyết tâm, kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ cho sát với tình hình thực tế của địa phương. Bổ xung, hoàn chỉnh các kế hoạch: Động viên quốc phòng, động viên công nghiệp và dự trữ vật tư, trang thiết bị cho xử trí các tình huống.

c) Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với các quân khu và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu và hướng dẫn thống nhất việc xây dựng hệ thống kế hoạch B đối với các bộ, ngành ở Trung ương, các sở, ban, ngành thuộc cấp tỉnh, cấp huyện.

5. Xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh và phát huy vai trò của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, cán bộ chuyên trách, kiểm nhiệm công tác quốc phòng

a) Thực hiện tốt chế độ một người chỉ huy, gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong cơ quan, đơn vị bộ đội địa phương và cơ quan quân sự địa phương các cấp, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

b) Các bộ, ngành, địa phương kiện toàn đủ Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương và các địa phương; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo bộ, ngành, chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý và thực hiện công tác quốc phòng ở cơ quan, đơn vị trực thuộc.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cơ quan quân sự địa phương ở các cấp; coi trọng việc tổ chức tập huấn cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng cho việc thực hiện nhiệm vụ.

d) Triển khai nâng cấp hệ thống trường quân sự quân khu và trường quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục quốc phòng và yêu cầu huấn luyện, bồi dưỡng sĩ quan, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh và đào tạo xã, phường đội trưởng.

6. Quản lý nhà nước về công tác quốc phòng.

a) Xây dưng và ban hành quy chế hoạt động, vị trí, chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, mối quan hệ của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức các cấp.

b) Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện tốt quản lý nhà nước về công tác quốc phòng trên địa bàn; hướng dẫn, thống nhất những nội dung, chủ trương, biện pháp để thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2007.

c) Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BQP ngày 06/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

d) Thanh tra Quốc phòng tổ chức thanh tra việc thực hiện nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ tại các tỉnh Nam Định và Quảng Ngãi; Bộ Quốc phòng kiểm tra việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở Bộ Công nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tỉnh Đăk Nông/Quân khu 5, tỉnh Tiền Giang/Quân khu 9 và kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng kế hoạch của Hội đồng GDQP Trung ương.

đ) Đối với các quân khu, các bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác quốc phòng từ 1 đến 2 địa phương hoặc đơn vị thuộc quyền, tổng hợp kết quả báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục DQTV – Cơ quan Thường trực).

7. Bảo đảm ngân sách.

Các bộ, ngành Trung ương, các địa phương lập dự toán ngân sách bảo đảm cho công tác quốc phòng của bộ, ngành, địa phương mình theo đúng quy định của Luật Ngân sách; bảo đảm kịp thời, theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với các lực lượng tham gia công tác quốc phòng theo các quy định hiện hành.

Các cấp, các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc lập dự toán, bảo đảm, thanh quyết toán ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự bảo đảm hợp lý, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả cao.

Căn cứ Chỉ thị này, các bộ, ngành, các địa phương, cơ quan quân sự các cấp kịp thời xây dựng; ban hành các văn bản về công tác quốc phòng, quân sự để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ở cấp mình và báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng để tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo), các Thứ trưởng BQP;

– VPTW Đảng,VPCT nước, VPCP;
– BCHQS Các Bộ, ngành TW;
– BTTM, TCCT,các Tổng cục thuộc BQP;
-BTL các QK, QC, BC, QĐ, BTL, BĐBP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– C23, C54, C41, C64, C57;
– Lưu VT, NC (Hg).

BỘ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG

Phùng Quang Thanh

  19006174