Chỉ thị 06/2011/CT-UBND tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/2011/CT-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG.

Trong thời gian qua, thực hiện theo Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đến nay, hầu hết các đơn vị đã thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý, điều hành, lưu trữ và trao đổi thông tin góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, các văn bản đi và đến được nhanh chóng, thực hành tiết kiệm, chống được những lãng phí đáng kể đồng thời hạn chế, không dùng văn bản giấy của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt Quyết định 50/2009/QĐ-UBND nên kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của một số đơn vị trong tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa tận dụng khai thác, phát huy tối đa tính năng lợi ích của hệ thống thư điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị cũng như chưa đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ, trao đổi thông tin với người dân và doanh nghiệp.

Để khắc phục tồn tại nêu trên cũng như hướng tới thực hiện nghiêm túc việc sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan đan vị, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm trong cơ quan nhà nước đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu trao đổi thông tin giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các Sở ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, tương đương và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

a) Tổ chức kiểm tra, rà soát lại địa chỉ thư điện tử (hộp thư điện tử) của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân đã được cung cấp, nơi nào quên địa chỉ, chưa được cấp địa chỉ thư điện tử hay cán bộ, công chức thay đổi vị trí công tác, nghỉ việc thì cần gửi văn bản giấy đến Sở Thông tin và Truyền thông để được cấp mới, điều chỉnh và hủy bỏ những thư điện tử không còn sử dụng ra khỏi hệ thống nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

b) Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, tương đương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phải gương mẫu thực hiện việc ứng dụng hệ thống thư điện tử trong công việc và chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức phải sử dụng tối đa thư điện tử trong công việc. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức trong công việc, coi đây là trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm và xem đây là một nội dung trong phong trào thi đua, bình xét khen thưởng.

c) Tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình công khai danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan.

d) Phải triệt để sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh (có tên miền angiang.gov.vn) để trao đổi các loại văn bản, tài liệu với người dân và doanh nghiệp khi cung cấp các dịch vụ công và cần kiểm tra định kỳ thường xuyên hộp thư điện tử để hồi đáp kịp thời thư điện tử của các cơ quan đơn vị khác, người dân và doanh nghiệp gửi đến.

e) Trước mắt, các văn bản thông thường sau được gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử của tỉnh như:

– Thư mời.

– Công văn (trừ văn bản mật).

– Các loại báo cáo tuần, tháng, quý, năm.

– Lịch công tác.

– Tài liệu phục vụ các cuộc họp.

– Các báo cáo chuyên đề.

– Thông báo (trừ thông báo mang tính chỉ đạo).

– Văn bản sao y.

– Các bài phát biểu.

– Báo cáo tham luận.

Những văn bản nêu trên được chuyển qua hệ thống thư điện tử phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy trong; giao dịch giữa các cơ quan nhà nước và cơ quan gửi không phải gửi thêm văn bản giấy;

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

– Tổ chức, tạo lập và hướng dẫn, đôn đốc sử dụng thư điện tử của tỉnh.

– Đảm bảo hệ thống thư điện tử vận hành ổn định thông suốt liên tục, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo chế độ mật.

– Kiểm tra, cập nhật hệ thống sao lưu và các chương trình chống virus, spam đảm bảo hệ thống luôn ổn định cao.

– Hỗ trợ, khai báo hộp thư điện tử của tỉnh cho các cơ quan Đảng, Đoàn thể có nhu cầu, đồng thời hướng dẫn và quản lý sử dụng theo qui định.

– Tiếp nhận và xử lý các vướng mắc liên quan đến hệ thống thư điện tử của tỉnh

– Tổng kết, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị tăng cường sử dụng thư điện tử trong các hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

3. Sở Nội Vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch phát động thi đua ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc kết hợp với cải cách hành chính trong cơ quan Nhà nước hàng năm trong các cụm khối thi đua cấp tỉnh và cấp huyện. Cuối năm có sơ kết đánh giá như là một tiêu chí chấm chọn và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng những đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, triển khai thực hiện đạt các mục tiêu đề ra.

4. Sở Tài chính:

Đảm bảo kinh phí để duy trì hoạt động, nâng cấp bảo trì cho hệ thống thư điện tử của tỉnh được hoạt động ổn định liên tục.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chi thị này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị có văn bản phản hồi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
– Website Chính phủ;
– Cục kiểm tra vãn bản – Bộ Tư pháp;
– Bộ Thông tin và Truyên thông;
– TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
– Sở, ban, ngành tỉnh;
– UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
– Lãnh đạo Văn phòng;
– UBND huyện, thị xã, thành phố;
– Các phòng, Trung tâm thuộc Văn phòng;
– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 


Lê Minh Tùng

  19006174