Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 về tăng cường công tác an toàn bảo vệ công trình lưới điện cao áp, an toàn vận hành các nhà máy thủy điện năm 2013 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP, AN TOÀN VẬN HÀNH CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NĂM 2013

Để chủ động ứng phó trước tình hình diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu năm 2013, Bộ Công Thương đã có Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 25 tháng 4 năm 2013 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 thuộc ngành Công Thương trong đó có nội dung đảm đảo an toàn hệ thống đường dây truyền tải, phân phối điện, an toàn vận hành các nhà máy thủy điện. Để phối hợp tốt giữa Chính quyền địa phương nơi có Hệ thống đường dây truyền tải đi qua, đảm bảo toàn Hệ thống lưới điện Truyền tải Quốc gia đang vận hành trong mọi tình huống và thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an toàn đập thủy điện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu:

1. Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Truyền tải điện Thừa Thiên Huế, Chi nhánh điện Thừa Thiên Huế:

a) Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thành viên quản lý đường dây cao áp theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong công tác quản lý vận hành lưới điện cao áp, kiểm tra hệ thống bảo vệ chống sét, vệ sinh phát quang hành lang tuyến bảo vệ công trình lưới điện cao áp, phát hiện báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để phối hợp khắc phục các địa điểm phát hiện có nguy cơ xâm hại vào hệ thống lưới điện cao áp đặc biệt trong mùa mưa bão, những điểm nhạy cảm dễ gây sự cố hệ thống điện đang vận hành.

b) Chủ động phối hợp, làm việc với chính quyền địa phương nơi có đường dây đi qua, ký cam kết phối hợp bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

c) Quản lý tốt hệ thống điện 22kV-110kV cấp điện cho Khu Công nghiệp, Khu đô thị, Thành phố Huế.

2. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nơi có đường dây điện Cao áp đi qua tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực phối hợp tốt với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Truyền tải Điện Thừa Thiên Huế, Chi nhánh điện Cao thế Thừa Thiên Huế kiểm tra để phát quang hành lang tuyến, thu dọn cây khô, nguyên vật liệu dễ cháy nổ trong phạm vi và vùng lân cận hành lang an toàn lưới điện; vận động tuyên truyền các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thực hiện ký Cam kết bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp với đơn vị Quản lý đường dây điện tại địa phương có đường dây cao áp từ 22kV-110kV-220kV-500kV đi qua. Phối hợp với Đơn vị Điện lực thực hiện phương án PCCC đã được Công an PCCC tỉnh phê duyệt.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, các Hạt Kiểm lâm địa phương, Các Ban quản lý rừng… phối hợp Chính quyền địa phương và Truyền tải Điện Thừa Thiên Huế đơn vị quản lý đường dây truyền tải 220kV-500kV đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các Chủ rừng và những hộ dân cư trú trên phần đất có rừng thực hiện tốt các quy định về công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác phòng chống cháy rừng, tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, các quy định về sử dụng lửa; hỗ trợ phương tiện, dụng cụ của tổ chức, doanh nghiệp, gia đình tham gia chữa cháy rừng khi xảy ra sự cố. Phối hợp với Đơn vị Truyền tải điện thực hiện phương án PCCC đã được Công an PCCC tỉnh phê duyệt.

4. Các Chủ đập thủy điện Hương Điền, Bình Điền, A Lưới và các công trình đập thủy điện đang thi công:

a) Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, thực hiện kiểm định an toàn đập và cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập.

b) Kiểm tra, đánh giá tình trạng đập và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết phát hiện sau kiểm tra trước mùa mưa bão.

c) Thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, riêng các công trình đang thi công phải đảm bảo tiến độ và cao trình chống lũ.

d) Rà soát, bổ sung phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập năm 2013, phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt.

đ) Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác vận hành hồ chứa, phòng chống lụt, bão và thiên tai.

5. Các cơ quan báo chí, truyền hình, truyền thanh Trung ương và địa phương có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện cao áp; bảo vệ an toàn các đập thủy điện.

Giao Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; thường xuyên kiểm tra, báo cáo về Ban chỉ đạo Bảo vệ hệ thống tải điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh tỉnh và Bộ Công Thương./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Phan Ngọc Thọ

  19006174