Chỉ thị 12/2007/CT-UBND quy định về dạy thêm học thêm do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 12/2007/CT-UBND Tuy Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM

Trong các năm học vừa qua, hoạt động dạy thêm học thêm (DTHT) của giáo viên và học sinh trong tỉnh cơ bản được tổ chức thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên vẫn còn một số nhà trường tổ chức quản lý việc DTHT trên địa bàn chưa tốt, nhất là thời gian học tập, nội dung giảng dạy và cơ sở vật chất có nơi chưa đảm bảo, tạo một áp lực tâm lý quá tải trong hoạt động học tập của học sinh mà xã hội quan tâm, có ảnh hưởng không tốt đến uy tín của đội ngũ nhà giáo nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung.

Để thực hiện nghiêm túc Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy định dạy thêm học thêm, tiến tới quản lý tốt hoạt động DTHT trong tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Một số quy định chung về dạy thêm học thêm

a) Dạy thêm học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh, phải phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và đặc điểm tâm sinh lý học sinh, không được gây nên tình trạng học quá nhiều và quá sức của học sinh. Không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

b) Nhà trường, tổ chức và cá nhân giáo viên thực hiện DTHT có thu tiền chỉ được thực hiện sau khi đã được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép.

Cán bộ quản lý giáo dục không tham gia dạy thêm ngoài nhà trường trong giờ hành chính. Giáo viên không nhận dạy thêm ngoài nhà trường những học sinh của lớp đang dạy chính khóa.

c) Không dạy thêm cho học sinh tiểu học. Các trường hợp nhận quản lý học sinh ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình, phụ đạo học sinh có học lực yếu kém, luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh phải được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép.

d) Các trường THCS, THPT không tổ chức dạy tăng tiết trong thời khóa biểu chính khóa có thu tiền của học sinh.

e) Việc DTHT trong nhà trường (theo khoản 2 điều 4 của Quy định ban hành theo Quyết định 03 /2007/ QĐ-BGDĐT) đều phải được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép.

g) Các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN không tổ chức DTHT theo chương trình giáo dục phổ thông cho người học không phải là học sinh, học viên của đơn vị mình.

2. Một số quy định cụ thể về dạy thêm học thêm

a) Để tăng cường thời gian tự học cho học sinh phổ thông và điều kiện nghỉ ngơi hợp lý cho thầy và trò, thời gian tổ chức DTHT quy định như sau:

– Không tổ chức DTHT sau 19 giờ 00 hàng ngày cho học sinh phổ thông.

– Không tổ chức DTHT ngoài nhà trường vào ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ cho học sinh phổ thông. Việc tổ chức DTHT trong nhà trường vào ngày chủ nhật cho học sinh phổ thông thực hiện như điểm 1.5 mục 1 của Chỉ thị này.

– Không tổ chức DTHT ngoài nhà trường trong tháng 6 và tháng 7. Những học sinh có nhu cầu học thêm được tham gia các lớp DTHT tổ chức trong nhà trường.

b) Giáo viên tham gia DTHT phải là những người có trình độ đào tạo chuẩn, có nghiệp vụ sư phạm giỏi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm học, có cơ sở vật chất bảo đảm theo yêu cầu vệ sinh trường học theo tiêu chuẩn ban hành tại Quyết định số1221/2000/QĐ-BYTngày18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

c) Qui mô học sinh trên lớp dạy thêm học thêm:

– Không quá 40 học sinh/lớp DTHT trong nhà trường.

– Không quá 35 học sinh/lớp DTHT ngoài nhà trường. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và ghi rõ trong giấy phép về qui mô số lớp và qui mô học sinh trên lớp cho từng cơ sở DTHT.

d) Mức thu và sử dụng tiền học thêm:

– Học phí thu theo hàng tháng được tính bình quân không quá 3.000 đồng/tiết học.

– Chi trực tiếp cho giảng dạy 80%, chi cho quản lý phí và khấu hao CSVC 20%. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết mức thu và sử dụng tiền học thêm.

e) Khen thưởng và xử lý vi phạm:

– Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Qui định dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và của UBND tỉnh Phú Yên, được các cấp quản lý giáo dục đánh giá có nhiều đóng góp nâng cao chất lượng giáo dục thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức và cá nhân vi phạm Qui định dạy thêm học thêm, tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt theo Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nếu cá nhân vi phạm là cán bộ, giáo viên thì nhà trường phải tổ chức kiểm điểm và đề nghị cơ quan chủ quản xét kỷ luật theo Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17-3-2005 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

g) Qui định dạy thêm học thêm được triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Phú Yên kể từ ngày 01/6/2007.

3. Một số quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành về dạy thêm học thêm

a) UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý đối với hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện, thành phố theo Qui định dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và Chỉ thị của UBND tỉnh Phú Yên, tổ chức kiểm tra hoạt động DTHT trên địa bàn huyện, thành phố để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý sai phạm.

b) Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo cấp và thu hồi giấy phép dạy thêm sau khi hướng dẫn chi tiết về thủ tục và kiểm tra hội đủ điều kiện theo quy định.

– Sở Giáo dục và Đào tạo gửi cho UBND các huyện, thành phố danh sách tổ chức và cá nhân đã được cấp giấy phép DT để UBND các huyện, thành phố quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý hoặc đề nghị xử lý sai phạm.

– Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Qui định về dạy thêm học thêm, tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu lực của Qui định về dạy thêm học thêm đồng thời thông báo công khai nơi tiếp công dân và điện thoại tiếp nhận ý kiến phản ánh về DTHT.

c) Trách nhiệm của Hiệu trưởng trường phổ thông các cấp, của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong tỉnh, của tổ chức và cá nhân thực hiện DTHT ngoài nhà trường là phải thực hiện tốt các điều 8, 9 và điều 10 của Quy định về dạy thêm học thêm ban hành theo QĐ03/2007/QĐ-BGDĐTngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Liên đòan lao động tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội nông dân, Hội khuyến học, Hội cựu chiến binh, Hội cựu giáo chức, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ngành có liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình, có kế hoạch tuyên truyền giải thích và giám sát việc DTHT ngoài nhà trường, phát hiện ngăn ngừa và kiến nghị với chính quyền và ngành giáo dục xử lý sai phạm.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và bổ sung nội dung DTHT vào báo cáo định kỳ gửi cho UBND tỉnh./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Kim Anh

  19006174