Chỉ thị 22/2010/CT-UBND tăng cường quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến (game online) do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/2010/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN (GAME ONLINE)

Trong những năm qua, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, nhiều dịch vụ giải trí trên mạng ra đời với nhiều loại hình đa dạng và phong phú; trong đó, dịch vụ giải trí bằng hình thức trò chơi trực tuyến (game online) phát triển mạnh và cuốn hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, có tác dụng tích cực giúp người chơi rèn luyện kỹ năng tin học, tìm hiểu văn hóa giữa các vùng miền và là cầu nối giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tạo tinh thần đoàn kết giữa những người chơi game, phát huy trí tuệ cho các thành viên trong cộng đồng người chơi. Tuy nhiên, do tốc độ phát triển nhanh, nhiều công ty giải trí xuất bản nhiều trò chơi với nội dung không phù hợp với văn hóa, đạo đức, phong tục, tập quán của Việt Nam đã làm ảnh hưởng đến tư tưởng của một bộ phận không nhỏ cộng đồng người chơi game, đặc biệt là giới trẻ. Hiện tượng bỏ học chơi game và lối sống buông thả, bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng, các đại lý, các đơn vị cung cấp game online vì lợi nhuận hoạt động chưa đúng với các quy định của pháp luật.

Để hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và game online đúng định hướng của Đảng và các quy định của pháp luật Nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động Internet, game online trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp, bán lại dịch vụ, các đại lý Internet, game online đảm bảo thực hiện các qui định của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và game online.

b) Rà soát, chấn chỉnh các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, game online đảm bảo điều kiện và chất lượng dịch vụ theo đúng các quy định tại Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA về quản lý trò chơi trực tuyến.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ quản lý Internet, game online cho thủ trưởng và cán bộ quản lý tại các sở, ngành đơn vị có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

d) Chủ trì thành lập, hoặc tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra, Đoàn thanh tra liên ngành thực hiện việc thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, xử lý các vi phạm về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, game online theo quy định của pháp luật.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, trò chơi trực tuyến bảo đảm thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp các tác phẩm văn hóa, thuần phong mỹ tục trên mạng Internet và trong các trò chơi trực tuyến.

b) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về những lĩnh vực thuộc thẩm quyền đối với hoạt động quản lý Internet và trò chơi trực tuyến.

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra các nội dung về bản quyền tác giả, tác phẩm trong hoạt động quản lý, cung cấp, khai thác các tác phẩm văn hóa thông tin trên Internet và trong game online.

3. Công an tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với phòng, ban chức năng của UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của các đại lý Internet, game online trên địa bàn quản lý. Thực hiện công tác phòng chống và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quản lý, sử dụng dịch vụ Internet, game online trên địa bàn, đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Phổ biến, tham gia hướng dẫn sử dụng dịch vụ Internet cho thanh niên, học sinh, phụ huynh theo đúng quy định; chủ động theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện các đại lý gần trường học vi phạm về quản lý và sử dụng Internet, game online đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, tăng cường quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian ở trường và thời gian ở nhà; tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong khai thác, sử dụng Internet và game online.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý Internet, game online khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản về điều kiện hoạt động đại lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về cung cấp, khai thác và sử dụng các dịch vụ Internet, game online trên địa bàn quản lý.

b) Tổ chức, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý định kỳ hoạt động kinh doanh của các đại lý Internet, game online đảm bảo tất cả các đại lý được thanh tra hoặc kiểm tra ít nhất 1 lần/năm. Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh khi kiểm tra trên địa bàn quản lý.

c) Rà soát lại toàn bộ đại lý Internet, game online trên địa bàn quản lý, kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đăng ký kinh doanh đối với đại lý Internet, game online của tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

d) Chỉ đạo các Phòng chuyên môn phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên theo dõi hoạt động của các đại lý Internet, game online trên địa bàn, xử lý nghiêm các đại lý vi phạm giờ giấc đóng, mở cửa, hoặc để cho người sử dụng truy cập vào các trò chơi trực tuyến có tính chất bạo lực, đồi trụy, cờ bạc…

e) Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

7. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ:

a) Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA và các quy định khác của Nhà nước trong hoạt động Internet, game online.

b) Chấp hành nghiêm túc các quy định về thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c) Chủ động giám sát, tiến hành cắt đường truyền đối với đại lý Internet, game online vi phạm hợp đồng ký kết với doanh nghiệp và các quy của pháp luật liên quan. Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông các trường hợp vi phạm để phối hợp xử lý.

d) Có giải pháp phần mềm theo dõi các đại lý cố tình hoạt động quá giờ quy định (sau 23h), báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông xử lý sai phạm.

8. Trách nhiệm của các đại lý Internet, game online

a) Thực hiện các quy định của pháp luật về cung cấp, bán lại dịch vụ Internet. Đảm bảo điều kiện kinh doanh, ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, game online và thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm của đại lý theo Điều 9 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và Điều 11 Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA về quản lý trò chơi trực tuyến.

b) Thực hiện giờ đóng, mở cửa theo quy định (được phép hoạt động từ 6h sáng đến 23h hàng ngày)

c) Từ chối cung cấp dịch vụ đối với người sử dụng dịch vụ vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm (theo Điều 6 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ) hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

d) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH Hà Tĩnh:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA về quản lý trò chơi trực tuyến và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, cung cấp và kinh doanh dịch vụ Internet, game online để các đại lý, người sử dụng và nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị, định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
– Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT tỉnh;
– TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Các doanh nghiệp viễn thông, PTTH;
– Trung tâm Công báo – tin học;
– Đài PTTH và Báo Hà Tĩnh;
– Các Ban QLDA, chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh;
– Lưu: VT, VX.

  19006174