Chỉ thị 22/2011/CT-UBND chấn chỉnh việc sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Phú Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/2011/CT-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC SẢN XUẤT GẠCH NGÓI ĐẤT SÉT NUNG BẰNG LÒ THỦ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Hiện nay, trên địa bàn Tỉnh việc sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn. Theo thống kê có khoảng 311 lò với sản lượng 176,80 triệu viên/năm; công tác quản lý sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng

lò thủ công trong thời gian qua còn nhiều bất cập, thiếu chặt chẽ, đã gây nhiều yếu

tố bất lợi cho con người và môi trường như: Lãng phí tài nguyên đất nông nghiệp, tiêu tốn nhiều nhiên liệu, làm ảnh hưởng đến an ninh lương thực, năng lượng quốc gia; gây ô nhiễm môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và sản xuất nông nghiệp; ngân sách Nhà nước bị thất thu thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thu khác từ sản xuất gạch ngói bằng lò thủ công.

Để thực hiện theo lộ trình quy định tại Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung, theo đó quy định đến năm 2010 không còn lò thủ công sản xuất gạch ngói đất sét nung tại tất cả các địa phương; đồng thời thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, với chủ trương phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch ngói đất sét nung, tiết kiệm đất nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý phế thải của các ngành công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu, đem lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội, UBND tỉnh Phú Yên chỉ thị:

1. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng, về việc thay thế gạch ngói đất sét nung bằng vật liệu xây không nung, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất gạch ngói đất sét nung, sấy nung sản phẩm bằng lò tuy nen liên hoàn, xóa bỏ dần việc sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn. Cụ thể chỉ đạo các tổ chức, cá nhân chấm dứt hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công theo lộ trình sau: Đến hết năm 2013 không còn lò thủ công sản xuất gạch ngói đất sét nung tại các đô thị (thị trấn, thị xã, thành phố), các lò thủ công sản xuất gạch ngói đất sét nung sử dụng hành lang giao thông làm sân phơi, ảnh hưởng đến an toàn giao thông; đến hết năm 2014 không còn lò thủ công sản xuất gạch ngói đất sét nung trên địa bàn Tỉnh; đến đầu năm 2015, các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công không được phép hoạt động, nếu vi phạm sẽ bị xử lý cưỡng chế theo quy định của pháp luật;

– Từ nay không cho phép mở rộng diện tích, đầu tư xây dựng mới các lò thủ công sản xuất gạch ngói đất sét nung. Không được sử dụng các loại đất sét sau để sản xuất gạch ngói nung: Đất sản xuất nông nghiệp, đất trong phạm vi các khu di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; đất thuộc phạm vi bảo vệ hành lang đường giao thông, đê, kè, cầu, cống, đường sắt, đường điện cao thế. Cấm đốt lò nung gạch ngói bằng củi, gỗ;

– Tuyên truyền vận động và giải thích pháp luật cho nhân dân trong việc không được phép san gạt đồng ruộng để cung cấp nguồn đất sét cho các lò sản xuất gạch ngói thủ công. Khi cần thiết cải tạo đồng ruộng thì phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép. Đồng thời có biện pháp kiên quyết trong việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm.

b) Tổ chức điều tra, xây dựng kế hoạch tiến độ chấm dứt hoạt động các lò thủ công sản xuất gạch ngói đất sét nung trên địa bàn theo lộ trình quy định nêu trên. Định kỳ 6 tháng, năm phải báo cáo về Sở Xây dựng về tình hình triển khai kế hoạch tiến độ, để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

c) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng (hoặc Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố), Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm được quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ, về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo thẩm quyền.

d) Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công chuyển đổi nghề nghiệp. Ưu tiên đào tạo nghề theo Đề án đào tạo nghề của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đối với khu vực nông thôn đào tạo nghề thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, ban hành tại Quyết định số 800/QĐ- TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đối tượng này được ưu tiên giới thiệu địa điểm để xây dựng cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng không nung, cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng công nghệ tiên tiến, đồng thời thực hiện chế độ ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành.

e) Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan trong công tác quản lý, thực hiện quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn.

2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng:

a) Theo dõi việc tuân thủ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn Tỉnh theo đúng lộ trình quy định tại Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, năm cho UBND tỉnh, Bộ Xây dựng biết, chỉ đạo.

b) Tổ chức lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời tăng cường công tác quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng trực thuộc sở, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị này, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ.

3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Không tiếp nhận thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác các mỏ đất sét cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công.

b) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công có dấu hiệu vi phạm môi trường, khai thác đất làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói nung trái phép, để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn Tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Đình Cự

  19006174