Chỉ thị 22/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật Vĩnh Long 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT

Vĩnh Long có đàn gia súc, gia cầm tương đối lớn so với các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo số liệu thống kê tại thời điểm 01/4/2016, Vĩnh Long có hơn 361 ngàn con heo (không kể heo còn theo mẹ), hơn 73 ngàn con bò, khoảng 4,3 triệu con gà và 2,6 triệu con thủy cầm (không kể đàn vịt chạy đồng).

Công tác thú y trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đạt được kết quả tốt; tổ chức, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đã hạn chế lây lan nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm… Những tháng đầu năm 2016, mặc dù có dịch bệnh nhưng không xảy ra trên diện rộng, đã góp phần giúp người dân yên tâm chăn nuôi.

Tuy nhiên, ngành chăn nuôi vẫn còn nhiều khó khăn, rủi ro do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai, dịch bệnh gia súc, gia cầm vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác chỉ đạo giám sát dịch bệnh chưa đồng bộ ở các cấp; tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm một số bệnh trên vật nuôi còn thấp, nhất là đối với những vắc xin thực hiện xã hội hóa; quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm có lúc, có nơi chưa đảm bảo… đây là những nguyên nhân làm dịch bệnh vẫn còn phát sinh như bệnh Tai xanh, Dịch tả heo, Lở mồm long móng,…

Để chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh động vật; thực hiện mục tiêu tái cơ cấu, phát triển ổn định ngành chăn nuôi của tỉnh, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện nghiêm một số biện pháp sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

– Chủ động phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đăng ký chăn nuôi, tiêm phòng định kỳ, vệ sinh tiêu độc, khử trùng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật.

– Xây dựng kế hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho động vật trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác

kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh động vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

– Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: cung ứng đầy đủ các loại vắc xin thuộc diện tiêm phòng bắt buộc theo tiến độ tiêm phòng của các huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, kỹ thuật sử dụng, bảo quản vắc xin và xử lý các tình huống trong tiêm phòng; thanh toán, quyết toán số lượng vắc xin đã sử dụng trong tiêm phòng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ; kịp thời đề xuất các giải pháp để chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh gồm: bố trí đầy đủ lực lượng và phương tiện tại các Trạm Kiểm dịch động vật phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn theo đúng quy định của Luật Thú y; phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường – Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc kiểm dịch động vật tại gốc và kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí kinh phí dự phòng chống dịch, mua vắc xin, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ tiêm phòng và chống dịch; hướng dẫn trình tự thủ tục thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nhất là dịch, bệnh trên động vật có khả năng lây sang người (Cúm gia cầm, Dại,…).

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long chủ động xây dựng chuyên đề, phóng sự tuyên truyền về lợi ích của công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để người dân tích cực, chủ động thực hiện nhằm phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

– Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh hàng năm trên địa bàn; thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp huyện kịp thời khi có dịch xảy ra. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ủy ban trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và có giải pháp triển khai tiêm phòng đạt kế hoạch đề ra.

– Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, để mọi người hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; cơ chế hỗ trợ tiêm phòng và hỗ trợ tiêu hủy của tỉnh và tự giác, chủ động chấp hành; thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý, sử dụng vắc xin, theo đúng quy định, chủ động tổ chức triển khai xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh theo quy định.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm tra, thẩm định kết quả và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tiêm phòng, tình trạng kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động vật làm lây lan dịch bệnh và mất an toàn vệ sinh thực phẩm, hoặc xảy ra trường hợp có người bị nhiễm bệnh từ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý.

– Nghiên cứu, bố trí – lựa chọn các điểm mua bán nông sản phẩm sạch, an toàn thực phẩm để người tiêu dùng biết, an tâm mua và sử dụng.

6. Chủ vật nuôi: Chấp hành đăng ký chăn nuôi và khai báo dịch bệnh với UBND xã, phường, thị trấn tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định; nếu không chấp hành việc tiêm phòng và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho vật nuôi theo quy định sẽ không được hưởng hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khi có dịch bệnh xảy ra theo quy định tại Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định khác của pháp luật; ngoài ra tùy theo mức độ vi phạm, gây ảnh hưởng đến cộng đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên thực hiện tốt công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, bảo vệ sức khỏe cho con người, thúc đẩy phát triển chăn nuôi của tỉnh.

Giám đốc sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
– TT TU, TT. HĐND tỉnh;

– UBMT Tổ quốc VN và các đoàn thể tỉnh;
– CT và các PCT. UBND tỉnh;
– GĐ các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và ĐT, Y tế, Công Thương, Thông tin và TT;
– LĐVP. UBND tỉnh;
– Các phòng: KTN, TH, Văn – Xã, KT-TH;
– CT. UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
– Đài PT-TH tỉnh, Báo Vĩnh Long;
– Lưu: VT. 4.03.05

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

  19006174