Chỉ thị 24/2011/CT-UBND về tăng cường công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 24/2011/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 9 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thời gian qua, do yêu cầu phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng của tỉnh phục vụ nhu cầu an sinh xã hội, nhiều dự án đầu tư trên địa bàn đã được triển khai. Trong đó, ưu tiên là các dự ánphát triển đô thị, đường giao thông, khu công nghiệp, du lịch … đã góp phần làm cho bộ mặt kinh tế – xã hội tỉnh nhà chuyển biến đáng kể. Đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đấtđể thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những mặt đã đạtđược, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, ảnh hưởngđến sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Năm 2011, tiếp tục triển khai nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định côngtác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quantrọng hàng đầu và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác này,đảm bảo giao mặt bằng sạch kịp thời, thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển, gópphần đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Để thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tiếp tục rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế;

b) Phối hợp tốt với Sở Tàichính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh đẩy nhanh công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc thẩm quyền, đặc biệt lưu ý đếncác công trình trọng điểm;

c) Chỉ đạo Văn phòng Đăng kýquyền sử dụng đất, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện tốtcông tác đo đạc, quy chủ sử dụng đất các dự án được giao, đảm bảo tính chínhxác và kịp thời;

d) Chỉ đạo Trung tâm Phát triểnquỹ đất tập trung thực hiện công tác kiểm kê, áp giá, bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư và giải phóng mặt bằng các dự án được giao, đảm bảo tiến độ đề ra;

đ) Thường xuyên kiểm tra, đônđốc các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; kịpthời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại.

2. Sở Xây dựng:

a) Tổ chức công bố, công khai đồán quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện và các vùng chức năng khác(vùng công nghiệp, vùng nghỉ mát, vùng bảo vệ di sản, cảnh quan thiên nhiên,vùng lãnh thổ dọc theo trục tuyến giao thông); đồ án quy hoạch chung xây dựngđô thị để chính quyền cơ sở thực hiện việc quản lý và nhân dân biết thực hiện;

b) Hướng dẫn về trình tự thủ tụcvà đẩy nhanh việc tổ chức thẩm định, cấp giấy phép xây dựng cho các chủ đầu tưtriển khai dự án theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnhkhi giá vật liệu xây dựng trên thị trường có biến động hoặc khi Nhà nước điềuchỉnh mức lương tối thiểu vùng.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch vàĐầu tư có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện cho công tác chi trả tiền bồithường, hỗ trợ và tái định cư trước khi giải phóng mặt bằng các dự án.

4. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơnvị trong ngành khi nhận được hồ sơ địa chính do cơ quan Tài nguyên và Môitrường gửi đến phải thực hiện tính đúng, tính đủ, thông báo nộp tiền sử dụngđất và các khoản thu khác đúng thời hạn; đẩy nhanh thủ tục thu tiền sử dụng đấtđối với các trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất được giao đất ở.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tiến hành khảo sát, có kế hoạch mở rộng diện tích đất sản xuất nôngnghiệp để đáp ứng nhu cầu cho các dự án bố trí đất tái định canh, thực hiện tốthướng dẫn, hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi cho người bị thu hồi đất; chỉ đạocác Ban dự án thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bồi thường các huyện,thành phố trong công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư đối các dự án được giao theo quy định.

6. Sở Giao thông vận tải chỉ đạocác Ban dự án trực thuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bồi thườngcác huyện, thành phố trong công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợvà tái định cư đối các dự án được giao.

7. Sở Lao động Thương binh và Xãhội phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch nhận, bố trí đào tạo nghề chocác hộ gia đình bị thu hồi đất có lao động trong độ tuổi lao động có nhu cầuđào tạo nghề.

8. Thanh tra tỉnh tham mưu Ủyban nhân dân tỉnh và chỉ đạo cơ quan Thanh tra cấp dưới giải quyết khiếu nại,tố cáo nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật về việc bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư, giải phóng mặt bằng; phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết dứtđiểm đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh,Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp vớiSở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường,hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; động viên thuyết phục cán bộ côngchức, viên chức và nhân dân chấp hành pháp luật về đất đai tạo điều kiện thuậnlợi cho công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; chỉ đạo các đoàn thểcấp huyện, xã cùng thực hiện các nhiệm vụ trên.

10. Công an tỉnh chỉ đạo Công ancác huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiên quyết tổ chức cưỡng chế và bảo vệthi công đối với các trường hợp cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất,không chấp hành bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án.

11 Báo Ninh Thuận, Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên đưa tin trên phương tiện thông tin đạichúng về các chủ trương chính sách Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cưvà giải phóng mặt bằng để các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân đượcbiết và thực hiện.

12. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố:

a) Chủ động phối hợp với các chủdự án và tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, phápluật của Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nướcthu hồi đất; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và thuận lợitrong quá trình giải phóng mặt bằng, bàn giao đất thực hiện các dự án;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấpxã và phòng Tài nguyên và Môi trường:

– Đối với Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịpthời, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất, chuyển mục đích xây dựngcông trình trái phép trên đất nông nghiệp. Trong đó cần lưu ý đất đã quy hoạchtheo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý, nhằm tránh phức tạp, khókhăn trong công tác giải phóng mặt bằng; thống kê lao động trong độ tuổi bị mấtviệc làm, số lao động cần chuyển đổi nghề nghiệp, số lao động có nhu cầu họcnghề tại nơi bị thu hồi đất sản xuất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội; điều tra xác định nhu cầu học nghề đối với các hộ gia đình bị thu hồiđất.

– Đối với phòng Tài nguyên vàMôi trường cấp huyện và cán bộ địa chính – xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn cập nhật kịp thời các biến động về đất đai để phục vụ công tácquản lý đất đai nói chung và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giảiphóng mặt bằng (xác nhận nguồn gốc đất đai, quy chủ, lập hồ sơ bồi thường, …);Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khi tiếp nhận hồ sơ bồi thường do tổchức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao phải nhanh chóngthẩm tra, xác nhận nguồn gốc đất đai đảm bảo đúng thời gian quy định.

Phối hợp với các phòng, ban liênquan đẩy nhanh công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, trình Ủy bannhân dân huyện, thành phố phê duyệt;

c) Củng cố và thành lập mới cácTrung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố để thuận lợi trong quá trìnhthực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền; phốihợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư.

Bố trí, kiện toàn và nâng caochất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai vàcông tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc phòng Tài nguyên và Môitrường, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện và cán bộ địa chính – xây dựngthuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

d) Kịp thời giải quyết đơn thưkhiếu nại, kiến nghị của người dân về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giảiphóng mặt bằng theo thẩm quyền từ cơ sở, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, kéodài;

đ) Tích cực vận động, thuyếtphục nhân dân chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định đồng thời có biện phápxử lý kiên quyết đối với các trường hợp đã được vận động, thuyết phục nhiều lầnnhưng cố tình không chấp hành việc bàn giao mặt bằng theo quy định của phápluật.

13. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị Nhà nước thu hồi chấp hành đầy đủ việc kê khai về đất, tài sản,cung cấp các giấy tờ liên quan đất, tài sản theo yêu cầu của tổ chức được giaonhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; chấp hành nghiêm quy hoạch do cơ quanNhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố; bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng thờigian theo quy định pháp luật.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhsau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Yêu cầu các sở, ban ngành, đoànthể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân có liên quantriển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình triểnkhai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh điều chỉnh cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Xuân Hoà

  19006174