Chỉ thị 27-CT/TW năm 2013 về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ
——–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số: 27 – CT/TW

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ ĐẠI HỘI CÁCHỘI VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VÀ ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VIỆTNAM

Các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hộivăn học, nghệ thuật Việt Nam sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ trong hai năm 2014 vànăm 2015. Đại hội lần này được tiến hành trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân,toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứXI của Đảng; chính trị – xã hội ổn định; đời sống vật chất và tinh thần củanhân dân từng bước được cải thiện; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹnlãnh thổ được giữ vững; thế và lực của Việt Nam ngày càng được nâng cao trêntrường quốc tế.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5(khóa VIII) về văn hóa và 5 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị(khóa X) về văn học, nghệ thuật, lĩnh vực văn học, nghệ thuật đã có nhiều đổimới và tiến bộ. Các tác phẩm, ấn phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật ngày càngphong phú, đa dạng, tăng đáng kể về số lượng. Quyền tự do sáng tạo của văn nghệsĩ được tôn trọng, không khí dân chủ được mở rộng. Các hội văn học, nghệ thuậtđã tập hợp, đoàn kết, tạo điều kiện, động viên văn nghệ sĩ không ngừng lao độngsáng tạo, gắn bó với đời sống nhân dân góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xâydựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình vănhọc, nghệ thuật có chuyển biến tích cực. Đấu tranh chống quan liêu, luận điệusai trái được coi trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trìnhđộ, kiến thức cho văn nghệ sĩ, hội viên, nhất là các tài năng trẻ, văn nghệ sĩdân tộc thiểu số được quan tâm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực vănhọc, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ nước ta còn một số hạn chế, yếu kém cầnkhắc phục. Đó là: còn ít những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệthuật, phản ánh sinh động, sâu sắc hiện thực đất nước trong các thời kỳ lịch sửtrước đây và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tếhiện nay. Nhìn chung, công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn thụđộng thiếu tính chiến đấu, tính định hướng. Quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học,nghệ thuật hiệu quả chưa cao. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trícán bộ ở Liên hiệp hội và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ươngcòn nhiều bất cập, hạn chế. Một bộ phận văn nghệ sĩ chưa nên cao trách nhiệmcông dân, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp.

Với tinh thần “Đoàn kết, Đổi mới, Dân chủ, Nhânvăn”, việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệpcác hội văn học, nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ mới cần làm tốt những công tácchủ yếu sau đây:

1. Đại hội phải thật sự là đợt sinh hoạtchính trị, văn hóa và nghề nghiệp quan trọng, sâu rộng, nghiêm túc của đội ngũcán bộ, hội viên và đông đảo anh chị em nghệ sĩ. Đại hội cần đánh giá đúng tìnhhình hoạt động của các hội, Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ qua về hoạt độngchuyên môn, về tổ chức hội, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, đúc rút kinhnghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và hoạt động hội …Đại hội cần tập trungtrí tuệ, trách nhiệm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để Liên hiệphội và các hội văn học, nghệ thuật phát triển vững mạnh, nâng cao chất lượng,hiệu quả hoạt động sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận, phê bình, quảng bátác phẩm văn học, nghệ thuật; góp phần xây dựng và thực hiện chính sách, chếđộ, tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho văn nghệ sĩ sáng tạora nhiều tác phẩm có giá trị cao cả về nghệ thuật và tư tưởng. Khắc phục hạnchế, yếu kém trong việc phát triển hội viên; ngăn chặn đẩy lùi các hiện tượngtiêu cực, lệch lạc sai trái trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

Đại hội cần kiểm điểm sâu việc thực hiện Nghịquyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Tiếp tục xây dựng và phát triển vănhọc, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bátác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chấtlượng cao phản ánh các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc,thống nhất đất nước giai đoạn 1930 – 1975.

2. Đảng đoàn và Ban Chấp hành Liên hiệphội và các hội cần phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, hội viên,xây dựng, hoàn thiện các văn kiện trình đại hội gồm: Báo cáo Ban Chấp hành đánhgiá tình hình hoạt động của Liên hiệp hội và các hội nhiệm kỳ qua, phươnghướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới; Báo cáo sửa đổi, bổ sungĐiều lệ; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua.

Cần quan tâm làm tốt công tác nhân sự Ban Chấphành, ban kiểm tra khóa mới theo hướng dân chủ, coi trọng tiêu chuẩn, kết hợpvới cơ cấu hợp lý các vùng, miền, lứa tuổi, giới tính, dân tộc …Ban Chấp hànhcác hội văn học, nghệ thuật nhiệm kỳ mới cần chú trọng bảo đảm chất lượng chínhtrị, chuyên môn, có uy tín trong hội viên và có số lượng hợp lý, đáp ứng yêucầu, nhiệm vụ trong những năm tới.

Đại hội của các hội văn học, nghệ thuật cần bầuđủ số lượng Ban Chấp hành, ban kiểm tra, bảo đảm chất lượng, có khả năng đoànkết, tập hợp văn nghệ sĩ, đưa hoạt động các hội và liên hiệp hội có bước pháttriển mạnh mẽ, vững chắc trong những năm tới.

Đại hội các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngànhTrung ương nhiệm kỳ này được tiến hành theo hai cấp: đại hội cơ sở và đại hộitoàn quốc. Đại hội cơ sở là đại hội toàn thể, đại hội toàn quốc là đại hội đạibiểu tổ chức tại Hà Nội.

3. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương đểchỉ đạo đại hội các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Liênhiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam. Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học,nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Chấp hành các hộivăn học, nghệ thuật cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương vàđịa phương chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, việc triệu tập đại biểu, nộidung, chương trình đại hội và phương án nhân sự lãnh đạo các hội. Trong quátrình chuẩn bị và tiến hành đại hội, khi có những vấn đề quan trọng nảy sinh,Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà vănViệt Nam và Ban Chấp hành các hội văn học, nghệ thuật xin ý kiến Ban Chỉ đạoTrung ương; nếu cần thiết, xin ý kiến Ban Bí thư.

4. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng,ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương có liên quan phối hợp chỉ đạo các hội vănhọc, nghệ thuật địa phương, các chi hội chuyên ngành Trung ương hoạt động tạiđịa phương bầu đại biểu dự đại hội; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đại biểutham dự đại hội toàn quốc của các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các vănhọc, nghệ thuật Việt Nam.

5. Về kinh phí đại hội, các hội văn học,nghệ thuật và Liên hiệp các văn học, nghệ thuật Việt Nam và các tỉnh, thành phốlập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; bảo đảm thiếtthực, hiệu quả và tiết kiệm.

6. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì,phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụvà các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện Chỉ thị.

T/M Ban Bí thư

Lê Hồng Anh

  19006174