Công văn 03/2013/CBGVL-LS 2013 đăng ký công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LIÊN SỞ: XÂY DNG
 TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/2013/CBGVL-LS

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LIÊN SỞ

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Quy định một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý;

Liên Sở: Xây dựng – Tài chính thông báo hướng dẫn đăng ký và công bố giá vật liệu xây dựng Liên Sở cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc công bố:

– Công bố giá vật liệu xây dựng theo nguyên tắc được nêu tại điều 11 – Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/1/2011 của UBND Thành phố Hà Nội, theo đó:

+ Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành có liên quan xây dựng và công bố Bảng giá vật liệu để chủ đầu tư tham khảo hoặc quyết định áp dụng cho việc lập dự toán các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

+ Thời gian công bố theo định kỳ ba tháng một lần (trừ trường hợp đột xuất).

+ Giá vật liệu được lập trên cơ sở giá thị trường hoặc mức hao phí cần thiết về vật liệu được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp.

+ Giá vật liệu đến hiện trường xây lắp chưa có thuế giá trị gia tăng (V.A.T) được tính theo các quy định tính giá của Bộ Tài chính và các quy định có liên quan của ngành xây dựng.

– Vật liệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành về kỹ thuật, chất lượng và được phép lưu hành.

– Các đơn vị cung cấp vật liệu phải là đơn vị có đăng ký kinh doanh hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Danh mục vật liệu công bố: Là danh mục các loại vật liệu phục vụ cho việc thực hiện các định mức, đơn giá do UBND Thành phố công bố hiện hành.

2. Tổng hợp và xây dựng bảng công bố giá vật liệu:

2.1. Tổng hợp thông tin giá vật liệu:

Giá vật liệu được tổng hợp từ thông tin do các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu và các cơ quan hữu quan cung cấp.

Hàng kỳ, Liên Sở Xây dựng – Tài chính thông báo trên website đề nghị các nhà sản xuất, đơn vị cung ứng vật liệu hoặc tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất gửi hồ sơ công bố giá vật liệu xây dựng theo nội dung sau:

a/ Đối với đơn vị công bố lần đầu:

– Công văn gửi Liên Sở: Xây dựng – Tài chính đề nghị được công bố giá vật liệu.

– Đăng ký kinh doanh, sản xuất hoặc cung cấp vật liệu xây dựng do cấp có thẩm quyền cấp, phù hợp với chủng loại vật liệu đề nghị công bố.

– Thông tin về địa điểm đặt trụ sở chính và nhà máy sản xuất của đơn vị, thông tin liên lạc của người phụ trách đăng ký công bố giá.

– Danh sách các đại lý phân phối sản phẩm có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật tại Hà Nội (nếu có).

– Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, kèm theo hồ sơ kiểm định chất lượng của cấp có thẩm quyền cấp.

– Danh sách một số công trình đã và đang sử dụng sản phẩm (kèm theo bản sao hợp đồng cung ứng, hóa đơn bán sản phẩm tại thời điểm gần nhất).

– Bảng xây dựng giá thành phẩm của doanh nghiệp sản xuất hoặc doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng.

– Bảng giá bán của sản phẩm bao gồm các thông tin: giá bán của Quý trước, giá bán tại thời điểm hiện tại (lưu ý: ghi rõ tên, mã, chủng loại, quy cách, kích thước, thông số kỹ thuật của sản phẩm; giá chưa bao gồm V.A.T và là giá bán đến chân công trình).

b/ Đối với đơn vị đã có vật liệu công bố tại các kỳ trước:

– Công văn gửi Liên Sở: Xây dựng – Tài chính đề nghị được công bố giá vật liệu.

– Thông tin về địa điểm đặt trụ sở chính và nhà máy sản xuất của đơn vị, thông tin liên lạc của người phụ trách đăng ký công bố giá.

– Danh sách các đại lý phân phối sản phẩm có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật tại Hà Nội (nếu có).

– Danh sách một số công trình đã và đang sử dụng sản phẩm (kèm theo bản sao hợp đồng cung ứng, hóa đơn bán sản phẩm tại thời điểm gần nhất).

– Bảng giá bán của sản phẩm bao gồm các thông tin: giá bán của Quý trước, giá bán tại thời điểm hiện tại (lưu ý: ghi rõ tên, mã, chủng loại, quy cách, kích thước, thông số kỹ thuật của sản phẩm; giá chưa bao gồm V.A.T và là giá bán đến chân công trình).

– Nguyên nhân thay đổi giá bán của sản phẩm so với kỳ công bố trước (nếu có).

– Các nội dung thay đổi khác (nếu có).

c/ Yêu cầu đối với hồ sơ:

– Toàn bộ hồ sơ phải được ký và đóng dấu của đơn vị cung cấp.

– Thời điểm tiếp nhận hồ sơ công bố giá: căn cứ theo hạn nộp hồ sơ trong nội dung thông báo hàng kỳ của Liên Sở: Xây dựng – Tài chính đăng trên website.

– Địa điểm nhận hồ sơ công bố giá:

Phòng Quản lý kinh tế – Sở Xây dựng Hà Nội: số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ gửi theo đường văn thư và 01 bộ gửi tới địa chỉ email: pqlkt_soxd@hanoi.gov.vn hoặc qlkt.sxdhn@gmail.com

2.2. Xây dựng danh mục vật liệu cần công bố:

– Tổ chuyên viên Liên Sở có trách nhiệm tổng hợp, phân tích danh mục vật liệu cần công bố.

– Căn cứ vào hồ sơ, thông tin giá vật liệu xây dựng do các đơn vị cung cấp, tổ chuyên viên Liên Sở tổng hợp, xem xét tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ theo quy định, tổng hợp danh mục vật liệu đã có, xây dựng danh mục vật liệu cần bổ sung.

2.3. Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin giá vật liệu xây dựng:

– Trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng cần khảo sát tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, khảo sát và thu thập thông tin giá vật liệu.

– Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát để thống nhất tại cuộc họp liên ngành.

3. Công bố giá vật liệu Liên Sở:

– Sở Xây dựng chủ trì cuộc họp liên ngành gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xem xét, thông qua nội dung bảng giá vật liệu liên ngành.

– Trên cơ sở thống nhất của liên ngành, Sở Xây dựng và Sở Tài chính sẽ công bố giá vật liệu.

– Giá vật liệu xây dựng được công bố công khai trên website của Sở Xây dựng và Sở Tài chính hàng kỳ.

Trên đây là thông báo hướng dẫn đăng ký và công bố giá vật liệu xây dựng của Liên Sở: Xây dựng – Tài chính. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng, Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Loan

SỞ XÂY DỰNG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Long

 

  19006174