Công văn 10010/CT-TTHT năm 2013 dấu phân cách trên hóa đơn Hồ Chí Minh

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10010/CT-TTHT
V/v: dấu phân cách trên hóa đơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Futaba Việt Nam.
Đ/chỉ: Đường 12, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM.
Mã số thuế: 0302407169

Trả lời văn thư ngày 11/11/2013 của Công ty về dấuphân cách trên hoá đơn; Cục thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Tại khoản 1k Điều 4 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụquy định:

“Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợpcần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặcđơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữsố ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sauchữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.);nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàngđơn vị. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán có sử dụng dấu phâncách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ,triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kếtoán; chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các doanh nghiệpđược lựa chọn sử dụng chữ viết là chữ tiếng Việt không dấu và dấu phẩy (,), dấuchấm (.) để phân cách chữ số ghi trên hóa đơn như trên. Dòng tổng tiền thanhtoán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Các chữ viết không dấu trên hóa đơnphải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn. Trước khisử dụng chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu và chữ số sử dụng dấuphân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìntỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên hóađơn, các doanh nghiệp phải có văn bản đăng ký với cơ quan thuế và tự chịu tráchnhiệm về tính chính xác của nội dung hóa đơn lập theo cách ghi chữ viết, chữ sốđã đăng ký.

…”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty theo trìnhbày, sử dụng phần mềm kế toán của nước ngoài có sử dụng dấu phân cách số tựnhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷtỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán, hoáđơn và đã có văn bản gửi cơ quan thuế đăng ký về sử dụng dấu phân cách thì đềnghị Công ty sử dụng thống nhất dấu phân cách trên hoá đơn và đúng với văn bản đãđăng ký với cơ quan thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
– Như trên;

– P.KT1;
– P.PC;
– Lưu: HC, TTHT.
3027-399764 (11.11.2013)Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

  19006174