BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 1002/CV-NN .T¡CN
V/v Chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2004

Kính gửi: Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

Cục Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được văn bản số 0104/RTD-CV ngày 21/6/2004 của Công ty về việc xin đăng ký khảo nghiệm phân tích chất lượng hàng nhập khẩu là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Sau khi xem xét văn bản, hồ sơ kỹ thuật, phân tích kiểm tra mẫu, Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Các mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nêu dưới đây:

Tên nguyên liệu TĂCN

Số đăng ký nhập khẩu

Dạng và quy cách bao gói

Công dụng

Hãng, nước sản xuất

Spraydried porcine Haemoglobin Powder VEPRO 95 PAF 008-7/04-NN – Dạng bột, màu nâu đen

– Bao 25 kg

Bổ sung protein trong thức ăn gia súc Veos N.V Belgium (Bỉ)

có chất lượng phù hợp với các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thức ăn cho gia súc, gia cầm và được đưa vào “Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi được phép nhập khẩu vào Việt Nam”.

2. Hàng nhập về phải đảm bảo đúng chất lượng như hồ sơ đã đăng ký.

3. Hàng bán ra thị trường phải có nhãn bằng tiếng Việt Nam đính kèm.

4. Công ty phải thực hiện đúng những quy định trong Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư 08/NN-KNKL /TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

4- Thời hạn nhập khẩu đến hết ngày 3 tháng 10 năm 2004./.

KT.CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Hoàng Kim Giao