Công văn 1003/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc giải quyết khó khăn vướng mắc cho dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Bắc Giang

BỘ XÂY DỰNG

————

Số: 1003/BXD-KTXD

V/v: giải quyết khó khăn vướng mắc cho dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Bắc Giang.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang

Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND tỉnh Bắc Giang giải quyết khó khăn vướng mắc cho hợp đồng EPC ký ngày 16/3/2007 giữa Ban quản lý dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Bắc Giang với Nhà thầu MTH (Đan Mạch). Sau khi thống nhất với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc điều chỉnh giá hợp đồng: tại văn bản số 1096/VPCP-QHQT ngày 23/02/2010 của Văn phòng Chính phủ về giải quyết khó khăn vương mắc cho dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Bắc Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến “Hợp đồng EPC đã ký giữa Nhà thầu Đan Mạch MTH và Chủ đầu tư theo hình thức giá hợp đồng trọn gói (do Nhà thầu nước ngoài thực hiện), vì vậy, việc điều chỉnh giá hợp đồng cần thực hiện theo quy định trong hợp đồng đã ký và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam”. Đây là gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA, theo hình thức hợp đồng trọn gói và do nhà thầu nước ngoài thực hiện, vì vậy không được điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD và khi Nhà nước thay đổi chế độ tiền lương.

2. Đối với các công việc phát sinh: Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Ban quản lý dự án thoát nước và vệ sinh môi trường rà soát lại toàn bộ nội dung hợp đồng đã ký để có cơ sở điều chỉnh, bổ sung giá hợp đồng cho các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng cho phù hợp. Cụ thể phải làm rõ những công việc nào phát sinh do thay đổi yêu cầu từ phía chủ đầu tư; công việc nào phát sinh do khách quan; công việc nào nhà thầu yêu cầu tính phát sinh; công việc nào phát sinh là phù hợp với hợp đồng đã ký. Trên cơ sở đó tính toán, đàm phán với nhà thầu về những chi phí phát sinh.

3. Đối với chi phí bồi thường cho nhà thầu do chậm giải phóng mặt bằng, do chậm tiến độ thực hiện dự án: Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Ban quản lý dự án thoát nước và vệ sinh môi trường căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên dẫn đến chậm tiến độ thực hiện; làm rõ mức độ ảnh hưởng của việc chậm bàn giao mặt bằng một số hạng mục đến tiến độ chung của dự án. Trên cơ sở đó, xác định chi phí phát sinh hợp lý do chậm tiến độ gây ra theo đúng nội dung hợp đồng đã ký.

UBND tỉnh Bắc Giang căn cứ ý kiến trên chỉ đạo Ban quản lý dự án thoát nước và vệ sinh môi trường rà soát lại toàn bộ nội dung hợp đồng đã ký, đàm phán với nhà thầu để điều chỉnh, bổ sung giá hợp đồng cho phù hợp.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, KH và ĐT;

-Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

đã ký

Trần Văn Sơn

  19006174