Công văn 10044/VPCP-TTĐT thực hiện Chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: 10044/VPCP-TTĐT

V/v thực hiện Chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời”.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1491/VPCP-TTĐT ngày 09/3/2012, thời gian qua Chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” (đến nay đã phát sóng được 32 chươngtrình) đã bước đầu phát huy tác dụng tích cực trong việc thực hiện chủ trươngcông khai, minh bạch về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướngChính phủ, công tác quản lý lĩnh vực của các Bộ, ngành, giải đáp băn khoăn,thắc mắc của nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Tuy nhiên, một số chương trình chưa đi thẳng vào vấn đề người dân quan tâm, bức xúc nên sức thuyết phụcchưa cao; việc chuẩn bị chương trình hàng tuần bị động; thời lượng chưa phù hợp;chưa được nhiều cơ quan truyền thông đại chúng tham gia tuyên truyền.

Để nâng cao chất lượng Chương trình đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin chính thức, định hướng, giải đáp để người dân hiểu, đồng thuận tham gia thực hiện chủ trương, chính sách, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cần chủ động yêu cầu Ban Biên tập Chương trình bố tríđể định hướng, giải đáp cơ chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; khi được Ban Biên tập Chương trình đề nghị tham gia Chương trình nhằm kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp những vấn đề phát sinh, được dư luận quan tâm thì cần tích cực tham gia.

2. Đài Truyền hình Việt Nam tăng thời lượng Chương trình để các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trình bày vấn đề đầy đủ, toàn diện;

3. Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quân đội nhân dân, Truyền hình Công annhân dân phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Nam cùng tham gia thực hiện để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chương trình;

4. Căn cứ đề nghị của các Bộ trưởng, Ban Biên tập Chương trình lên kế hoạch hàng tháng; khi có vấn đề phát sinh được dư luận quan tâm, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, mời các Bộ trưởng tham gia Chương trình. Hàng tháng báo cáo nội dung thực hiện và phản hồi dư luận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết và phối hợp thực hiện./

Nơi nhận:

– Như trên;

– TTg, các Phó TTg (để b/c);

– Đài Truyền hình Việt Nam;

– Đài Tiếng nói Việt Nam;

– Thông tấn xã Việt Nam;

– Truyền hình Quân đội nhân dân;

– Truyền hình Công an nhân dân;

– VPCP: BTCN;

– Lưu: VT, TTĐT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nguyễn Hữu Vũ

  19006174