Công văn 10042-CV/BTGTW 2021 công tác thông tin tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng trên báo chí

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

——–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

Số: 10042-CV/BTGTWV/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng trên báo chí

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

– Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

– Các cơ quan chủ quản báo chí,

– Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương,

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 369-KH/BTGTW, ngày 18/2/2020, của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW ngày 10/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIII của Đảng); căn cứ thời gian tổ chức Đại hội XIII của Đảng (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021), Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản và cơ quan báo chí tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt, trong những ngày diễn ra Đại hội, cần tập trung thực hiện thật tốt một số nội dung công việc sau:

1. Đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

– Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí trực thuộc tập trung triển khai, tổ chức thực hiện tuyên truyền trong thời gian diễn ra Đại hội theo các nội dung nêu trong Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW; theo chỉ đạo trực tiếp từ cơ quan chỉ đạo báo chí và Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng.

– Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

2. Đề nghị cơ quan chủ quản báo chí

– Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí trong việc định hướng, rà soát việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ tuyên truyền và kỷ luật thông tin của các cơ quan báo chí trực thuộc.

– Tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng trong thời gian diễn ra Đại hội.

– Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

3. Đề nghị các cơ quan báo chí

3.1. Tất cả các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tập trung thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm bắt đầu từ ngày 20/01/2021 đến hết thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về sự kiện (như: Chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Hướng tới Đại hội XIII của Đảng; Những chặng đường vẻ vang của Đảng; Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng…); tổ chức đảng, phát các tuyến tin, bài thường xuyên, định kỳ với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, thiết thực, hiệu quả theo kế hoạch, đề cương đã xây dựng cũng như thực hiện nhiệm vụ trực tiếp từ cơ quan chỉ đạo báo chí và Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng.

– Thực hiện nghiêm kỷ luật thông tin theo chỉ đạo, định hướng của cơ quan chức năng; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tạo cơ hội để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

3.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội, tập trung thông tin, tuyên truyền những nội dung sau:

– Khai trương Trung tâm Báo chí, Họp báo trong nước, họp báo quốc tế về Đại hội XIII của Đảng; khai thác và thể hiện nổi bật công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tất cả sẵn sàng cho thành công Đại hội XIII của Đảng; thông tin về ý nghĩa chủ đề Đại hội; nội dung chương trình Đại hội, những điểm mới mang tính đột phá trong các dự thảo văn kiện; số lượng đại biểu dự (đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu; đại biểu chỉ định); cơ cấu đại biểu (đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu lớn tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số…); các bài tham luận tại Đại hội; bài diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội.

– Phỏng vấn đại diện các Đoàn đại biểu địa phương và các đảng ủy trực thuộc trung ương về các nội dung liên quan những kết quả, thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại các địa phương, đơn vị và phương hướng, mục tiêu quan trọng của địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác tổ chức, chuẩn bị tham dự Đại hội XIII của đoàn mình; sự tin tưởng, kỳ vọng, quyết tâm thực hiện tốt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đề ra tại Đại hội XIII; những ý kiến tâm huyết gửi gắm đến Đại hội của các đoàn Đại biểu.

– Ghi nhận tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt ở nước ngoài hướng về đất nước, về Đảng và chế độ, về Đại hội XIII của Đảng; sự quan tâm theo dõi, chúc mừng của các nước, đảng phái, tổ chức chính trị quốc tế đối với Đại hội.

– Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về Đại hội XIII của Đảng, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự Đại hội XIII.

3.3. Các cơ quan báo chí chủ lực như: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ; các báo: Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại biểu nhân dân, Đại đoàn kết…; các báo đảng bộ địa phương, đài phát thanh – truyền hình địa phương… làm nòng cốt, đi đầu trong thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo khí thế sôi động, trang trọng, phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội; đầu tư các chuyên trang, chuyên mục với nội dung và hình thức thể hiện đặc biệt, tần suất liên tục hàng ngày, trên trang nhất (đối với báo viết và báo điện tử), hoặc phát sóng trong bản tin quan trọng nhất (đối với báo hình, báo nói).

Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cơ quan chủ quản báo chí; các cơ quan báo chí khẩn trương triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao nhất; có báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

Nơi nhận:

– Như trên,

– Ban Bí thư (để b/c);

– Đ/c Trưởng ban (để b/c),

– Văn phòng Trung ương Đảng,

– Lãnh đạo Ban,

– Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,

– Bộ Thông tin và Truyền thông,

– Hội Nhà báo Việt Nam,

– Vụ BC-XB (02),

– Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Lê Mạnh Hùng

  19006174