Công văn 10051/NHNN-THNH thông báo mã ngân hàng số 01

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 10051/NHNN-THNH

V/v Thông báo mã ngân hàng số 01

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi:

– Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước;

– Các tổ chức tín dụng;

– Kho bạc Nhà nước Trung ương;

– Các công ty tài chính, cho thuê tài chính

Thực hiện Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/06/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng, Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng thông báo bộ mã ngân hàng và các bộ mã cấu thành liên quan dùng trong các hoạt động, nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước sử dụng từ ngày 01/01/2008, như sau:

1.Phạm vi và cấu trúc mã ngân hàng

1.1.Phạm vi

Mã ngân hàng sử dụng thống nhất trong các hoạt động, nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm:

– Hoạt động nội bộ Ngân hàng Nhà nước;

– Hoạt động, nghiệp vụ qua Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng.

1.2.Cấu trúc bộ mã ngân hàng

Cấu trúc mã ngân hàng gồm 8 ký tự và chia thành 3 nhóm như sau:

– Nhóm 1: gồm 2 ký tự đầu bên trái, là kí hiệu mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Nhóm 2: gồm 3 ký tự kế tiếp nhóm 1, là kí hiệu mã hệ thống ngân hàng;

– Nhóm 3: gồm 3 ký tự cuối, là số thứ tự đơn vị của từng hệ thống ngân hàng trên mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Mã ngân hàng và các bộ mã cấu thành

– Bảng mã tỉnh, thành phố (phụ lục 01);

– Bảng mã hệ thống ngân hàng (phụ lục 02);

– Bảng mã ngân hàng (phụ lục 03).

Các phụ lục 01, 02 và 03 có thể tải về từ Website của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi vướng mắc hoặc yêu cầu xin liên hệ theo địa chỉ:

Cục Công nghệ tin học Ngân hàng,

Điện thoại: 04.8345179,

Fax: 04.8345180.

Nơi nhận:

– Như đề gửi;

– PTĐ Phùng Khắc Kế (để B/C);

– Lưu: THNH/THNH5.

TL. THỐNG ĐỐC
CỤC TRƯỞNG CỤC CNTH NGÂN HÀNG

 

 

 

Tạ Quang Tiến

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

  19006174