Quyết định 844/QĐ-BYT 2022 thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 844/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 113 NQ/BCSĐ ngày 28  tháng 03 năm 2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022”.

Điều 2. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
– Ban Nội chính Trung ương (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Văn phòng BCSĐ, ĐU Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ;
– Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (để t/h);
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, TTrB, P4.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 844/QĐ-BYT ngày 05 tháng 04 năm 2022)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm và Nghị quyết số 113-NQ/BCSĐ ngày 28/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các chủ trương chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực; tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính.

– Kế hoạch này là căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của các cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Yêu cầu

– Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách.

– Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải khả thi, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật.

– Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Y tế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Bộ Y tế và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện yêu cầu về thời hạn hoàn thành (được giao tại Phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phải chủ động nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu; mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của đơn vị và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để triển khai thực hiện. Đồng thời, xác định rõ các lĩnh vực, các khâu dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị mình để có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực cao.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ định kỳ theo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo (trong đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo rõ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể Bộ giao tại Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực).

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất đế Bộ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

4. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; xây dựng trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo Bộ về kết quả thực hiện.

6. Văn phòng Bộ đăng tải Kế hoạch này lên trang thông tin điện tử của Bộ./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Kèm theo Quyết định số …………./QĐ-BYT ngày………tháng…………năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

1

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

1.1

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ VP Ban Cán sự Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế Quý I – IV

1.2

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Y tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Nghị quyết số …………..-NQ/BCSĐ ngày….. /…./2022 về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; văn bản số 4078/QĐ-BYT ngày 06/9/2019 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ VP Ban Cán sự, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế Quý I – IV

1.3

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Vụ Tổ chức cán bộ Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quý I – IV

1.4

Ban hành trong quý I/2022 và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của cơ quan, đơn vị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Thanh tra Bộ Quý I – IV

2

Đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Y tế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ

2.1

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về Y tế theo Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch, quy định chế độ, định mức tiêu chuẩn, đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Vụ Pháp chế Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; Các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thường xuyên

2.2

Xây dựng, ban hành Thông tư Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Y tế nhằm phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực. Vụ Tổ chức cán bộ VP Ban Cán sự, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế Theo kế hoạch Bộ giao

2.3

Xây dựng, ban hành Danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ (theo quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP). Vụ Tổ chức cán bộ VP Ban Cán sự, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế Theo kế hoạch Bộ giao

2.4

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảng ủy Bộ, VP Ban Cán sự, Thanh tra Bộ Đảng ủy Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thường xuyên

2.5

Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, đảm bảo thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng đất đai, tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế – kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước lĩnh vực y tế Các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế Quý I – IV

3

Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

3.1

Hoàn thiện các quy định, quy chế của Bộ về thực hiện các quy định về công tác cán bộ, nhất là về thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, cũng như chuẩn mực, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Vụ Tổ chức cán bộ Các cơ quan, đơn vị có liên quan Quý I – IV

3.2

Thực hiện quy định về Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế Các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ Quý I – IV

3.3

Thực hiện quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành y tế nhằm phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực Các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ Thường xuyên

3.4

Thực hiện quy định về kiểm điểm, đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 Các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Vụ Tổ chức cán bộ Quý IV/2022 và quý I/2022

4

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, góp phần tích cực phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực

4.1

Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra theo Quyết định số 5388/QĐ-BYT ngày 23/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Y tế Thanh tra Bộ, Tổng cục, các Cục Các cơ quan, đơn vị được phân công trong Kế hoạch Quý I – IV

4.2

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Thanh tra Bộ VP Ban Cán sự, UBKT Đảng ủy Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ Theo Kế hoạch kiểm tra của Bộ; Ban Cán sự

4.3

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ tài chính – kế toán các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và một số tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ quản lý Vụ Kế hoạch – Tài chính Thanh tra Bộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan Quý I – IV

4.4

Kiểm tra, giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng, đánh giá đầu tư tại một số dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước do Bộ quản lý Vụ Kế hoạch – Tài chính Thanh tra Bộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan Quý I – IV

4.5

Tăng cường thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thanh tra Bộ Các cơ quan, đơn vị có liên quan Quý I – IV

4.6

Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra tại các đơn vị được thanh tra, kiểm tra Thanh tra Bộ Các cơ quan, đơn vị có liên quan Quý I – IV

5

Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực

5.1

Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thanh tra Bộ Các cơ quan, đơn vị có liên quan Thường xuyên

5.2

Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra các bộ, ngành và các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Bộ Y tế VP Ban Cán sự, Thanh tra Bộ Các Vụ, Cục, Tổng cục; Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thường xuyên

6

Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với các hình thức hiệu quả

6.1

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên Bộ Y tế Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Quý I – IV

6.2

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực VP Ban Cán sự, Thanh tra Bộ Ban tổ chức Đảng ủy Bộ, các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Quý I – IV

6.3

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, Website của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Quý I – IV

6.4

Tăng cường xây dựng, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên báo, tạp chí có chủ đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính Báo Sức khỏe và Đời sống Các cơ quan, đơn vị có liên quan Quý I – IV

6.5

Tổ chức lớp tập huấn thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cho Thủ trưởng và công chức, viên chức phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Thanh tra Bộ Các cơ quan, đơn vị có liên quan Theo Kế hoạch của Bộ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ

6.6

Đăng tải Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Bộ trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Ngay khi có Quyết định ban hành
  19006174