Chỉ thị 02/CT-BCA của Bộ Công an về công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2012 trong Công an nhân dân

BỘ CÔNG AN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 02/CT-BCA

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2012 trong Công an nhân dân, theo tinh thần Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Thông tư số 177/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Thông tư số 05/2012/TT-BCA ngày 17/01/2012 của Bộ Công an quy định về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân, Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

1. Giao dự toán và triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách

a) Đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2011, dự báo các khoản thu phát sinh trong năm 2012 để xây dựng dự toán ngân sách và giao kế hoạch thu ngân sách sát với thực tế, chính sách, chế độ hiện hành và những chế độ, chính sách mới có hiệu lực từ năm 2012, đảm bảo mức giao tối thiểu không thấp hơn số Bộ giao.

b) Thực hiện có hiệu quả các biện pháp thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách; khoản thu lệ phí xuất nhập cảnh phải nộp về Bộ để thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”; thực hiện việc thu và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả phần kinh phí được trích từ tiền thu phí, lệ phí, xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật; nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, chính sách huy động và sử dụng các nguồn đóng góp của nhân dân.

c) Việc quản lý và thu, nộp ngân sách đối với nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu, từ kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam phải thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

d) Tổ chức thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ và các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

2. Giao dự toán và triển khai thực hiện dự toán chi ngân sách

a) Kế hoạch phân bổ và giao dự toán chi ngân sách năm 2012 trong Công an nhân dân phải bám sát các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và các văn bản hướng dẫn theo nguyên tắc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo lĩnh vực chi; phân bổ dự toán chi, chi tiêu phải đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định. Bộ thực hiện giao dự toán chi cả năm cho đơn vị ngay từ đầu năm, các đơn vị phải chủ động bố trí sắp xếp các nhiệm vụ chi đảm bảo cho các hoạt động thường xuyên, đột xuất trong phạm vi dự toán được giao; thường xuyên rà soát các nội dung chi tiêu, đánh giá việc bố trí, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để có biện pháp tăng cường quản lý đảm bảo chi tiêu ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và chủ động đề nghị điều chỉnh, cơ cấu lại nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2012 cho phù hợp trước 30/11/2012. Nếu được Chính phủ duyệt bổ sung ngân sách, Bộ sẽ phân bổ kinh phí bổ sung theo đợt cho toàn lực lượng, đợt cuối cùng trong năm trước 15/12/2012; không duyệt bổ sung kinh phí ngoài dự toán đã giao cho từng đơn vị trừ trường hợp thực hiện theo chính sách, chế độ, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

b) Căn cứ quyết định giao dự toán chi ngân sách năm 2012 của Bộ, các đơn vị dự toán cấp 2 triển khai ngay việc lập phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 và báo cáo về Bộ (qua Cục Tài chính), chậm nhất là 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định giao dự toán ngân sách của Bộ, để thẩm định trước khi quyết định giao chỉ tiêu kinh phí hoặc dự toán chi cho các đơn vị trực thuộc. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ toàn bộ kinh phí chi đảm bảo hoạt động thường xuyên cho Công an cấp huyện, chỉ thực hiện chi tập trung đối với các khoản chi tiêu đặc thù, các khoản chi tiêu hoạt động thường xuyên cần đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục phân cấp và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc, hạn chế việc cấp phát bằng lệnh chi tiền.

c) Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án đổi mới trang thiết bị và kinh phí mua sắm cấp I

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/12/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan. Các cấp có thẩm quyền chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Việc xác định nguồn vốn và cân đối vốn phải có trong hồ sơ dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc bố trí vốn cho dự án mới năm 2012 phải đảm bảo tổng số vốn bố trí cho dự án tối thiểu bằng 15% đối với dự án nhóm A, 20% đối với dự án nhóm B, 35% đối với dự án nhóm C so với tổng vốn đầu tư được duyệt; dự án nhóm B phải hoàn thành trong 5 năm, dự án nhóm C phải hoàn thành trong 3 năm.

Đối với các dự án đổi mới trang thiết bị và kinh phí mua sắm cấp I, các đơn vị, địa phương cần xác định nhu cầu trang bị năm 2012 phù hợp với khả năng kinh phí, tiến độ thực hiện của từng dự án, theo từng nguồn kinh phí đối với các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc trong phạm vi dự toán chi mua sắm, trang bị được giao. Đẩy nhanh tốc độ thực hiện đối với các dự án như dự án mua sắm trang thiết bị thuộc nguồn vốn đặc biệt của Chính phủ, dự án được Chính phủ ứng vốn; quyết toán các dự án mua sắm trang thiết bị hoàn thành; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức trang bị cho các lực lượng trong Công an nhân dân.

Căn cứ chỉ tiêu kinh phí mua sắm cấp I được giao, các đơn vị khẩn trương lập kế hoạch phân bổ, dự toán chi tiết, danh mục mua sắm (bao gồm cả danh mục thiết bị nhập khẩu) gửi Cục Tài chính thẩm định trước khi báo cáo Bộ phê duyệt để tổ chức thực hiện sớm.

d) Đối với kinh phí chi sự nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia, dự trữ quốc gia.

Trên cơ sở danh mục và chỉ tiêu dự toán các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ giao thực hiện trong năm 2012, các đơn vị chủ chương trình, dự án xây dựng tiêu chí, định mức và phương án phân bổ kinh phí thực hiện chương trình, báo cáo cơ quan chức năng Nhà nước theo quy định. Phần do Bộ Công an thực hiện, xây dựng phương án phân bổ dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị Công an được giao thực hiện, báo cáo Bộ phê duyệt.

đ) Về công tác giải ngân kinh phí

Đơn vị được giao thực hiện vốn đầu tư, kinh phí mua sắm trang thiết bị, kinh phí chi sự nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia, dự trữ quốc gia cần chủ động triển khai thực hiện kế hoạch được giao ngay từ đầu năm, khắc phục tình trạng triển khai chậm, dồn vào cuối năm. Đơn vị, địa phương nào triển khai thực hiện chậm, Bộ sẽ điều chỉnh vốn, kinh phí để thực hiện chi cho nhiệm vụ khác.

e) Đối với phần ngân sách do địa phương hỗ trợ

Công an các địa phương chủ động làm việc với cơ quan tài chính, kế hoạch của địa phương về dự toán ngân sách chi an ninh thuộc ngân sách địa phương; cần tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của địa phương về ngân sách để đáp ứng cho nhiệm vụ công tác công an, đầu tư mua sắm trang bị cho công an địa phương, nhất là cấp huyện. Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán ngân sách, cần tổng hợp và báo cáo kịp thời về Bộ (qua Cục Tài chính) để tổng hợp, theo dõi.

g) Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn thu từ phí, lệ phí được trích lại thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện; trong trường hợp đã cân đối chi tiêu đủ các nội dung theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí mà có nhu cầu sử dụng đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị, phương tiện, thì Công an các đơn vị, địa phương cần báo cáo sớm về Bộ (qua Cục Tài chính) để hướng dẫn, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

h) Đối với kế hoạch nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh

Các đơn vị thực hiện đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu theo chỉ tiêu ngân sách được giao phục vụ cho nhu cầu cấp bách của công tác, chiến đấu trước ngày 31/03/2012. Đối với hàng hóa phục vụ an ninh bằng nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ, các đơn vị cần đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu an ninh theo quy định và phải là danh mục hàng hóa trong nước chưa sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Công tác quyết toán ngân sách

Thủ trưởng Công an các đơn vị dự toán chỉ đạo sát sao công tác quyết toán ngân sách năm 2011, hạn chế tới mức thấp nhất số kết dư ngân sách chuyển nguồn sang năm sau (kể cả nguồn phí, lệ phí được để lại); xử lý dứt điểm những kiến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có); tập trung làm tốt công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách và công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn; đồng thời, xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý, điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

5. Công tác cải cách hành chính, công khai tài chính, ngân sách nhà nước

Các đơn vị, địa phương thực hiện Quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 608/2005/QĐ-BCA(V22) ngày 11/05/2005 và Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý tài chính, tài sản của Công an nhân dân theo Thông tư số 51/2009/TT-BCA ngày 04/09/2009 của Bộ Công an. Thực hiện phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý tài chính, ngân sách trong Công an nhân dân, tạo tính chủ động cho Thủ trưởng Công an các cấp trong quản lý, điều hành ngân sách; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ và hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ đơn vị, địa phương. Các cơ quan của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ cần nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh khi triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Kiện toàn hệ thống đơn vị dự toán và đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tài chính, kế toán trong Công an nhân dân

Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai nghiêm túc Thông tư số 06/2012/TT-BCA ngày 31/01/2012 của Bộ Công an quy định về kế toán trưởng và phụ trách kế toán trong Công an nhân dân. Theo đó, cần tập trung làm tốt công tác tuyển dụng, bố trí đủ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định đảm nhiệm công tác tài chính, kế toán, nhất là cán bộ làm công tác kế toán chuyên trách tại Công an cấp huyện. Tiếp tục rà soát, lựa chọn các đơn vị Công an cấp huyện đủ tiêu chuẩn, điều kiện để báo cáo lãnh đạo Bộ (qua Cục Tài chính) quyết định thành lập đơn vị dự toán cấp 3.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, kế toán nhất là ở Công an cấp huyện, hướng tới mục tiêu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp 3 theo lộ trình thực hiện Kế hoạch 189/KH-BCA-V22 ngày 25/10/2011 của Bộ.

7. Công tác kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách, quản lý tài chính, tài sản

Cục Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chi, kiểm toán nội bộ và thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị, địa phương. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tự kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản thuộc phạm vi, trách nhiệm được giao. Tập trung vào kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách, thực hiện tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí; tổ chức thanh tra chuyên đề việc thực hiện một số nội dung chi tiêu như kinh phí điều tra, truy nã, công tác phí, xăng dầu, việc thực hiện một số chế độ chính sách lớn đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ hoặc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

8. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt nội dung Chỉ thị này đến các đơn vị trực thuộc và cán bộ, chiến sĩ; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả về Bộ (qua Cục Tài chính) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Giao Cục Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
– Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

– Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
– Công an, Sở CS PCCC tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
– Các đơn vị dự toán cấp 2, 3 (để thực hiện);
– Các DN, đơn vị SNCT (để thực hiện);
– Lưu: VT, V11, V22.

BỘ TRƯỞNG

 

 

Thượng tướng Trần Đại Quang

  19006174