Chỉ thị 04/2011/CT-UBND về tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 04/2011/CT-UBND Hóc Môn, ngày 12 tháng 8 năm 2011

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÓC MÔN

Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam được ban hành nhằm thể chế hóa các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Tổ chức thực hiện các văn bản Luật có hiệu quả, tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, trách nhiệm của các cơ quan đối với chính sách xã hội quan trọng này.

Huyện Hóc Môn hiện có 104.993 người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, nhìn chung việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp ngày càng đi vào nề nếp, số đơn vị tham gia ngày càng tăng. Việc giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội được kịp thời, quyền lợi về bảo hiểm y tế và chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, góp phần đảm bảo các chính sách an sinh xã hội cho người lao động trong doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế ở một số doanh nghiệp chưa nghiêm. Tình trạng vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế khá phổ biến với tính chất ngày càng phức tạp như trốn đóng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội kéo dài, đóng không đủ số lao động thực tế làm việc, lao động tại doanh nghiệp, chia nhỏ mức lương của người lao động để tiền lương giảm xuống thấp hơn nhiều so với mức lương thực tế làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội… là thực trạng đã và đang diễn ra ở một số doanh nghiệp có nhiều doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nợ bảo hiểm xã hội với số tiền khá lớn. Công tác thanh tra, kiểm tra của các ngành chức năng chưa kịp thời và thiếu đồng bộ. Việc truy cứu trách nhiệm đối với chủ doanh nghiệp vi phạm pháp luật còn nhiều hạn chế… dẫn đến tình trạng tái phạm và chậm khắc phục hậu quả, tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật không được đảm bảo và quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng.

Để sớm khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trên địa bàn Huyện; đồng thời thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Thường xuyên kiểm tra, rà soát các đối tượng do đơn vị trực tiếp theo dõi, quản lý như diện chính sách có công, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi… đảm bảo đúng và không bỏ sót đối tượng; phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện việc mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm kịp thời.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội huyện cung cấp; phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện xây dựng quy trình xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật nhanh chóng, dứt điểm và hiệu quả; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra xử lý các đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật cho Ủy ban nhân dân huyện định kỳ 6 tháng một lần.

2. Bảo hiểm xã hội huyện

a) Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế đến các đơn vị sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức phù hợp và thông qua Đài truyền thanh huyện.

b) Tổ chức chi trả đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ theo quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và việc thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội tại các đơn vị sử dụng lao động.

c) Hàng quý, thống kê danh sách doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chuyển Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị kiểm tra. Những doanh nghiệp cố tình chiếm dụng không khắc phục, cơ quan bảo hiểm xã hội làm hồ sơ khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

d) Phối hợp với Chi Cục Thuế huyện trong việc xác minh thông tin người nộp thuế phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

g) Tăng cường công tác kiểm tra việc thanh toán chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội trong nội bộ ngành. Đặc biệt tập trung kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có số thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội chiếm tỷ trọng cao và có biện pháp ngăn ngừa tiêu cực lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội.

3. Phòng Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Hội Doanh nghiệp… có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế đến các đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn huyện.

4. Phòng Kinh tế

Cung cấp thông tin kịp thời cho Bảo hiểm xã hội huyện hàng quý về danh sách các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh để Bảo hiểm xã hội huyện theo dõi, cập nhật danh sách đưa vào diện triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế theo quy định.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục – Đào tạo hàng năm xây dựng dự toán kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý và đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đối tương cận nghèo và học sinh – sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đúng theo Luật Bảo hiểm y tế.

6. Phòng Giáo dục – Đào tạo

Chỉ đạo các trường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh – sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh – sinh viên đăng ký tham gia và thu tiền đóng bảo hiểm y tế của học sinh – sinh viên nộp cho Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế và quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT- BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính. Yêu cầu các trường sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả kinh phí khám chữa bệnh 12% được trích để lại cho y tế học đường để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh – sinh viên.

7. Chi Cục Thuế

Phối hợp, hỗ trợ tích cực cho Bảo hiểm xã hội huyện trong việc xác minh thông tin người nộp thuế phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Phối hợp, hỗ trợ tích cực cho Bảo hiểm xã hội huyện trong việc xác minh thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn đã giải thể, ngưng hoạt động, chuyển đi nơi khác… làm cơ sở để Bảo hiểm xã hội huyện đưa ra khỏi danh sách quản lý.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các thành viên, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng và tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện.

10. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện phải nghiêm túc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; có trách nhiệm báo cáo và thực hiện đầy đủ việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh toán kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người thụ hưởng.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các ngành chức năng huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng và hàng năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Văn Thị Bạch Tuyết

  19006174