Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2011 tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Quảng Nam ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 16/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 5 năm 2011

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Từ khi Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành (ngày 04/10/2001), công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện và đạt những kết quả quan trọng. Ý thức, kiến thức PCCC trong các cơ quan, đơn vị, nhân dân được nâng lên hơn trước, tai nạn cháy nổ được kiềm chế, phong trào quần chúng PCCC phát triển trên cả diện rộng và chiều sâu, quy mô và chất lượng khá hơn; công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức PCCC được đẩy mạnh; công tác quản lý Nhà nước về PCCC được tăng cường.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình cháy diễn biến phức tạp, nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại do cháy gây ra. Từ năm 2000 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 303 vụ cháy và 20 sự cố cháy khác, làm chết 20 người, bị thương 41 người, thiệt hại về tài sản hơn 24 tỷ đồng và 340,42 ha rừng. Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do một số ngành, địa phương, đơn vị, cơ sở chưa quan tâm chỉ đạo, đầu tư cho công tác PCCC; chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC, chưa thực hiện đầy đủ và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC; lực lượng và phương tiện PCCC còn nhiều bất cập.

Để thực hiện nghiêm Luật Phòng cháy và chữa cháy, các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đồng thời làm tốt công tác cứu nạn, cứu hộ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo, triển khai đầy đủ các nội dung, điều kiện đảm bảo an toàn PCCC; đồng thời, phổ biến, quán triệt Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm chấn chỉnh, khắc phục các sơ hở, thiếu sót, vi phạm về PCCC. Chú trọng việc trang bị phương tiện PCCC và CNCH; tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ; rà soát, củng cố, xây dựng mới và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

2. Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC; chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan tổ chức tổng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm về PCCC và cơ sở nguy cơ cháy nổ cao. Kiến nghị khắc phục và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về PCCC; đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm và những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản do thiếu tinh thần trách nhiệm phải được khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

– Tăng cường lực lượng, phương tiện đáp ứng yêu cầu dập tắt kịp thời các sự cố cháy, nổ xảy ra, đồng thời tổ chức tổ công tác cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy và sự cố khác.

– Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC và các hoạt động nhân dịp “Ngày toàn dân PCCC 04 tháng 10”.

– Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở phòng cháy, chữa cháy của tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 gắn với các giải pháp tăng cường, xã hội hóa công tác PCCC trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện trong tháng 7 năm 2011.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng cường thời lượng đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH tới các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp, các cơ sở kinh tế, quốc phòng và toàn thể nhân dân, ý thức trách nhiệm tự nguyện thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương có rừng trong phạm vi trách nhiệm của mình, cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/3/2010 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng. Xác định và cảnh báo sớm các khu rừng có nguy cơ cháy cao; hướng dẫn các chủ rừng xây dựng phương án PCCC rừng trong lâm phận được giao, tổ chức kiểm tra đôn đốc các chủ rừng thực hiện tốt công tác PCCC rừng; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc dùng lửa trong sản xuất nương rẫy. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo và hướng dẫn chủ đầu tư chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy trước khi thi công mở rộng công trình và trong hoạt động sản xuất kinh doanh; yêu cầu các Ban quản lý dự án và đơn vị đầu tư kết cấu hạ tầng hoàn thiện các yêu cầu về giao thông, cấp nước đáp ứng yêu cầu cho công tác phòng cháy, chữa cháy.

6. Chủ tịch UBND các huyên, thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy ở địa phương theo quy định tại khoản 1, Điều 47 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP; tập trung một số biện pháp sau đây:

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về PCCC; có kế hoạch xây dựng và củng cố các đội PCCC cơ sở và dân phòng; đầu tư kinh phí để trang bị các phương tiện chữa cháy cho phù hợp, đảm bảo khả năng chữa cháy tại địa bàn, cơ sở; chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể quần chúng ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy”.

– Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn PCCC tại các cơ sở, các khu rừng và khu dân cư tập trung có nhiều nguy cơ cháy, nổ. Phát hiện và khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót có thể gây cháy, cháy lan, cháy lớn. Đối với nhà nhiều tầng, nơi tập trung đông người cần kiểm tra kỹ và thực hiện đầy đủ điều kiện an toàn về thoát nạn cho người và chống cháy lan. Có kế hoạch tập trung giải quyết dứt điểm những bất cập, tồn tại để cải thiện điều kiện an toàn PCCC mà lâu nay chưa giải quyết được.

– UBND thành phố Hội An, huyện Duy Xuyên tăng cường chỉ đạo và có biện pháp PCCC hữu hiệu để đảm bảo an toàn PCCC tại khu phố cổ Hội An và di tích Mỹ Sơn trước mắt cũng như lâu dài.

Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

Lê Phước Thanh

 

 

  19006174