Chỉ thị 17/2007/CT-UBND triển khai, thực hiện các chính sách của Nhà nước trong việc quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do thành phố Cần Thơ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 19 tháng 9 năm 2007

CHỈ THỊ

V/VTRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT VÀCHÍNH SÁCH CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1991

Căn cứ Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI quy định về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bốtrí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chínhsách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộikhóa XI quy định về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đấttrong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạoxã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.

Để tổ chức thực hiện tốt các văn bản pháp luật nêutrên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các sở, ban ngành chức năng, Ủy ban nhândân quận, huyện thực hiện tốt các yêu cầu và nội dung sau đây:

1.Giám đốc các sở, thủ trưởng ban ngành, Chủ tịch Ủyban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn cần quán triệt đầy đủ nội dungNghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI quyđinh về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiệncác chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày01 tháng 7 năm 1991 và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI quy định về việc giải quyết đối vớimột số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sáchquản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7năm 1991, Nghị định 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính Phủ về hướngdẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hộikhóa XI và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủyban Thường vụ Quốc hội khóa XI quy định việc giải quyết đối với một số trườnghợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đấtvà chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 và Thôngtư 19/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng vềhướng dẫn nguồn kinh phí để thanh toán chocác trường hợp thuộc diện thanh toán theo quy định tại Nghị định số 127/2005/NĐ-CPngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyếtsố 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI và Nghị quyết số755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộikhóa XI quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trongquá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hộichủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991(sau đây gọi là tắt là Nghị quyết số 23/2003/QH1 , Nghị quyết số755/2005/NQ-UBTVQH11 Nghị định 127/2005/NĐ-CP và Thông tư 19/2005/TT-BXD) chotất cả các cán bộ, công chức có trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện cácvăn bản nêu trên, nhằm đảm bảo lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích chính đángcủa công dân và phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, khi giảiquyết những vấn đề nhà đất có liên quan.

2.Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, giámđốc các sở, thủ trưởng ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường,xã, thị trấn phải nắm vững kiến thức pháp luật có liên quan để vận dụng mộtcách hợp lý, hợp tình nhằm tránh sự phản ứng tiêu cực trong nhân dân; đồng thờiphải quán triệt phương châm “thận trọng, chính xác, giải quyết dứt điểm,không để khiếu kiện tồn đọng kéo dài”.

3. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực chịu trách nhiệmtriển khai hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết, thườngxuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện, cụthể:

a) Phối hợp cơquan chức năng phổ biến, giáo dục, tuyên truyền thông suốt đến tất cả các đốitượng về quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 23/2003/QH1

b) Trực tiếp nhận đơn và tham mưu cho Ủy ban nhândân thành phố giải quyết đối với các trường hợp được quy định tại khoản 2, 3,4, 5 Điều 1 và khoản 2 Điều 16 Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 .

c) Chủ trì và phối hợp với các sở, banngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tiến hành rà soátthống kê phân loại chính xác các đối tượng đủ điều kiện để áp dụng theo khoản 1Điều 5 của Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 lập danh sách trình Ủy ban nhân dânthành phố hoàn tất thủ tục xác lập sở hữu toàn dân đối với các loại nhà đất mà Nhànước đã quản lý, bố trí sử dụng theo Điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH11, khoản2 Điều 5, Điều 6 và khoản 2 Điều 7 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 côngviệc này phải được tiến hành khẩn trương, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01tháng 7 năm 2009.

d) Xác lập hồsơ và trìnhỦy ban nhân dân thành phố Cần Thơban hành quyết định giao lại nhà ở đối với trường hợp thuộc diện quy định tạikhoản 1 Điều 7 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 thực hiện việc giao lạinhà ở sau khi có quyết định giao lại nhà của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

đ) Chuẩn bị nguồnnhà tại các chung cư để chuẩn bị bố trí sau khi có quyết định giao lại nhà củaỦy ban nhân dân thành phố nhưng không thể giao lại chính nhà ở đó theo Điều 9của Nghị quyết số 755/ 2005/NQ-UBTVQH11 ;trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định các trường hợp thuộc diện đượchỗ trợ cải thiện nhà ở do Ủy ban nhân dân quận, huyện lập danh sách gởi đến SởXây dựng.

e) Lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện đượcthanh toán, chuyển Sở Tài chính thẩm định, xác định giá trị tài sản nhà, vậtkiến trúc, hoa màu, đất đai theo quy định tại Điều 6, Điều 9 của Nghị quyết số755/2005/NQ-UBTVQH11 .

g) Căn cứ Nghịđịnh 127/2005/NĐ-CP Thông tư 19/2005/TT-BXD Sở Xây dựng tổ chức triển khaitập huấn, hướng dẫn biểu mẫu, trình tự thủ tục thực hiện Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn vềviệc tiếp nhận hồ sơ đề nghị nhận lại nhà ở, nhận tiền thanh toán, xin hỗ trợcải thiện nhà ở. Thường xuyên kiểm tra và tổ chức họp giao ban định kỳ để rútkinh nghiệm giải quyết và báo cáo kịp thời choỦyban nhân dân thành phố xem xétvà có ý kiến chỉđạo hướng giải quyết tiếp theo.

4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì và phối hợp Sở Xây dựng rà soát danh sáchvà hồ sơ do Sở Xây dựng cung cấp về các trường hợp đủ điều kiện được thanh toántheo quy định tại Điều 6, Điều 9 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 Saukhi Sở Tài chính tính toán số tiền phải thanh toán theo cấp hạng nhà, diện tíchsử dụng khi Nhà nước trưng mua cho từng trường hợp cụ thể theo quy định tạiNghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 Nghị định 127/2005/NĐ-CP Thông tư 19/2005/TT-BXDthì chuyển hồ sơ lại cho Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xétquyết định.

b) Chịu trách nhiệmlập dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11bao gồm:

– Nguồn kinh phí thanh toán theo Nghị quyết số755/2005/NQ-UBTVQH11 .

– Kinh phí giải quyết hồ sơ của các cơ quan hữu quanvà một số kinh phí khác liên quan đến việc giải quyết hồ sơ theo báo cáo Ủy bannhân dân thành phố trên cơ sở số liệu tổng hợp từ Sở Xây dựng, trong trường hợpkhông đủ kinh phí để thanh toán.

Đối với trường hợp nhà đất do Thành phố quản lý thìSở Tài chính phải giải trình cụ thể số kinh phí còn thiếu để Ủy ban nhân dânthành phố Cần Thơ trình Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính tổng hợp để báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét quyết định việc hỗ trợ.

c) Phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cácquận, huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp quyđịnh tại Điều 9 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 .

d) Hướng dẫn thủ tục, trình tự thanh toán tiền trưngmua nhà, tiền bồi thường quy định tại Điều 6, Điều 9 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11Sáu tháng một lần, lập báo cáo cụ thể các trường hợp và số kinh phí phải thanhtoán cũng như trường hợp và số kinh phí đã thanh toán trình Ủy ban nhân dânthành phố báocáo Bộ Xây dựng và Bộ Tàichính.

5.Sở Tài nguyên và Môi trường chịu tráchnhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện xem xét cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất theo đúng quy định pháp luật hiện hành đối với các trường hợp đủđiều kiện quy định tại Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ. Kiểm tra, phúc đáp và cung cấp hồ sơ,tài liệu đầy đủ và đúng thời gian theo yêu cầu của Sở Xây dựng về tình trạng hồsơ nhà đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đang quản lý.

6. Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát các vănbản của Nhà nước, xem văn bản nào còn phù hợp, văn bản nào không còn phù hợpkiến nghị Ủy ban thành phố sửa đổi, hủy bỏ hay bổ sung cho phù hợp theo quy địnhcủa pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Kiểm tra xác minh và tổng hợp danh sách gởi vềSở Xây dựng các trường hợp xác lập sở hữu toàn dân đối với các loại nhà đất màNhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng theo chính sách quy định tại Điều 2, khoản2 Điều 5 và khoản 2 Điều 7 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 .

b) Trực tiếp nhận đơn và giải quyết theo thẩm quyềnđối với các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 16 Nghịquyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 .

c) Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ cải thiệnnhà ở và kiểm tra, xác định thực trạng về chỗ ở của từng đối tượng thuộc phạmvi điều chỉnh tại Điều 10 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 việc xác nhậnphải chặt chẽ, chính xác, phải căn cứ vào nhà ở mà người đó đang sử dụng là nhàở nhờ, thuê, mượn của người khác không phải là thành viên trong hộ gia đình;hoặc đang trực tiếp sử dụng là nhà ở thuộc sở hữu riêng của họ nhưng diện tíchsử dụng bình quân trong hộ gia đình thấp hơn hoặc bằng 6m2/người.

d) Chịu trách nhiệm xác minh về nguồn gốc sở hữunhà, kiểm tra hồ sơ gốc và hiện trạng nhà đối với nhà thuộc địa phương mình quảnlý, đồng thời xác định chủ sở hữu không thuộc diện phải thực hiện các chínhsách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 .

đ) Xem xét giảiquyết khiếu nại thuộc thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghịquyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 .

e) Xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng đủ điềukiện quy định tại Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 .

g) Hàng tháng, Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáovề Sở Xây dựng tiến độ thực hiện Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 để Sở Xâydựng tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

8.Ủy ban nhân dân phường, xã (thị trấn) cótrách nhiệm hướng dẫn, chứng nhận đơn thư của các đối tượng có yêu cầu giải quyếtchính sách được quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11; đồng thời hỗ trợ, kếthợp và cung cấp hồ sơ (nếu có) giúp các cơ quan chức năng khi đến liên hệ xácminh hồ sơ.

9.Đối với các cơ quan, đơn vị khác kể cảcác cơ quan Trung ương đóng tại thành phố Cần Thơ đang sử dụng nhà thuộc diện giảiquyết theo Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 khi được Sở Xây dựng có văn bảnđề nghị xác minh cung cấp hồ sơ hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đếnviệc thực hiện Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 phải có trách nhiệm trả lờivà cung cấp hồ sơ thật đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn quy định. Những trườnghợp chậm trễ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dânthành phố.

10.Việc giải quyết khiếu nại trong quátrình thực hiện Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 sẽ được thực hiện theo quyđịnh tại Điều 16 Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 và các quy định của LuậtKhiếu nại tố cáo hiện hành. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Thanh tra thànhphố trong việc tham mưu, đề xuất giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực này.

11.Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam thành phố, các đoàn thể thành phố, các cơ quan báo, đài bằng nhiều hìnhthức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnhNghị quyết số 23/2003/QH11, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 Nghị định127/2005/NĐ-CP và Thông tư 19/2005/TT-BXD.

12. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành saumười ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký.

Ủy ban nhân dânthành phố Cần Thơ yêu cầu giám đốc các sở, ban ngành, thủ trưởng các đơn vị cóliên quan,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận,huyện, phường, xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướngmắc, đề nghị các cơ quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy bannhân dân thành phố Cần Thơ xem xét giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Võ Thanh Tòng
PHỤ LỤC 1

(Nghị quyết 23/2003/NQ11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 )

Điều 1.

Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sáchvà việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xãhội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.

Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất màNhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách vềquản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất.

Điều 2.

Nhà nước hoàn thành thủ tục pháp lý về sở hữu toàndân đối với các loại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quátrình thực hiện các chính sách dưới đây:

1. Cải tạo nhà đất cho thuê;

2. Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh cóliên quan trực tiếp đến nhà đất;

3. Quản lý nhà đất của các tổ chức, cá nhân (diện2/IV) ở các tỉnh, thành phố phía Nam sau ngày giải phóng (30/4/1975);

4. Quản lý nhà đất vắng chủ;

5. Quản lý nhà đất trong từng thời điểm nhất địnhvà nhà đất của các đoàn hội, tôn giáo;

6. Quản lý nhà đất của những người di tản, chuyểnvùng hoặc ra nước ngoài.

PHỤ LỤC 2

(Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH ngày 02 tháng 4 năm 2005)

Điều 1. Nghị quyết này quy định việc giảiquyết đối với một số trường hợp cụ thể sau đây:

1. Nhà đất mà chủ sở hữu tuy thuộc diện thực hiệncác chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003của Quốc hội khóa XI về nhà đấtdo Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sáchquản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7năm 1991 (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 23/2003/QH11) nhưng đến ngày Nghịquyết này có hiệu lực thi hành, cơ quan nhà nước chưa có văn bản quản lý, chưabố trí sử dụng nhà đất đó.

2. Nhà đất mà Nhà nước đã có văn bản quản lý nhưngthực tế chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng;

3. Nhà đất mà nhà nước đã trưng mua nhưng chưa thanhtoán tiền hoặc đã thanh toán một phần cho chủ sở hữu;

4. Nhà đất mà Nhà nước đã trưng dụng;

5. Diện tích nhà đất mà Nhà nước đã để lại khi thựchiện chính sách cải tạo nhà đất cho thuê và chính sách quản lý nhà đất của tổchức, cá nhân.

Khoản 1 Điều 5:

Trường hợp nhà đất mà người đang trực tiếp sử dụngcó các giấy tờ chứng minh thuộc một trong các đối tượng dưới đây thì Nhà nướckhông tiếp tục thực hiện việc quản lý theo văn bản quản lý trước đây và ngườiđang trực tiếp sử dụng được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định củapháp luật:

a) Người là chủ sở hữu nhà đất tại thời điểm Nhànước có văn bản quản lý;

b) Người được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Người mua, nhận tặng cho, chuyển đổi nhà đấtngay tình;

d) Người thừa kế hợp pháp của một trong những ngườiquy định tại các điểm a, b và c khoản này;

đ) Người đượccác đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này ủy quyền quản lý hợppháp theo quy định của pháp luật tại thời điểm ủy quyền.

Khoản 2 Điều 5:

Trường hợp nhà đất mà người đang trực tiếp sử dụnglà người thuê, mượn, ở nhờ từ trước khi Nhà nước có văn bản quản lý hoặc ngườiđang trực tiếp sử dụng nhưng không có giấy tờ chứng minh thuộc một trong cácđối tượng quy định quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoànthành thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân. Người đang trực tiếp sử dụngđược tiếp tục sử dụng và phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định vềsử dụng nhà đất thuộc sở hữu toàn dân.

Điều 6. Đối với nhà đất mà Nhà nước đã trưngmua nhưng chưa thanh toán tiền hoặc đã thanh toán một phần cho chủ sở hữu thìNhà nước thực hiện thanh toán cho chủ sở hữu hoặc người thừa kế hợp pháp của họtheo quy định sau đây:

1. Trường hợp khi trưng mua Nhà nước chưa thanh toántiền thì Nhà nước thực hiện định giá để thanh toán. Số tiền thanh toán được xácđịnh trên cơ sở diện tích nhà lúc trưng mua và giá nhà xây dựng mới của nhà ởcấp 2, nếu nhà trưng mua là biệt thự thì áp dụng giá xây dựng mới của biệt thựhạng 2 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm thanh toán.

2. Trường hợp khi trưng mua Nhà nước đã thanh toánmột phần thì số tiền còn lại được tính theo phần trăm để thanh toán. Việc xácđịnh giá để thanh toán được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Khoản 1 Điều 7:

Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phảithực hiện các chính sách quy định tại Điều 2 của Nghịquyết số 23/ 2003/QH11 mà cơ quan nhà nước đã trưng dụng có thời hạn thìỦy ban nhân dân cấp tỉnh giao lại nhà ở đó cho chủ sở hữu, trừ trường hợp quyđịnh tại Điều 9 của Nghị quyết này.

Khoản 2 Điều 7:

Nhà đất mà Nhà nước đã trưng dụng nhưng không thuộcdiện được giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấptỉnh hoàn thành thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà đất đó. Tổchức, cá nhân đang sử dụng được tiếp tục sử dụng và phải thực hiện các quyền vànghĩa vụ theo quy định về sử dụng nhà đất thuộc sở hữu toàn dân.

Điều 8.

Đối với diện tích nhà đất được để lại không phânbiệt người được để lại là ai, diện tích được để lại nhiều hay ít khi Nhà nước thựchiện quản lý theo quy định của chính sách cải tạo nhà đất cho thuê hoặc chínhsách quản lý nhà đất của tổ chức, cá nhân thì Nhà nước không quản lý đối vớidiện tích nhà đất này. Người đang trực tiếp sử dụng được thực hiện các quyền vànghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Đối với nhà ở thuộc diện được giao lại quy định tạikhoản 1 Điều 7 và nhà đất thuộc diện được công nhận quyền sở hữu quy định tại Điều 8 của Nghị quyết này nhưng đã được sử dụng vào mụcđích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinhtế, đã bị phá dỡ xây dựng lại; đã được Nhà nước bố trí cho người khác sử dụngổn định, đã được xác lập sở hữu toàn dân; đã chuyển quyền sở hữu cho người kháchoặc nhà đất đó thuộc diện phải giải tỏa theo quy hoạch để chỉnh trang đô thịthì người thuộc diện được giao lại, người được công nhận quyền sở hữu được bồithường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất,trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 10. Đối với những trường hợp Nhà nướcđã quản lý, bố trí sử dụng nhà đất theo các chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 đến ngày Nghịquyết này có hiệu lực thi hành, chủ sở hữu chưa có chỗ ở hoặc có chỗ ở nhưng diệntích bình quân trong hộ gia đình thấp hơn hoặc bằng 6m2/người thì Ủyban nhân dân cấp tỉnh bố trí để họ được thuê nhà ở hoặc được mua nhà ở trả góp.

Điều 16. Việc giải quyết khiếu nại trong quátrình thực hiện các quy định của Nghị quyết này được thực hiện như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu đối với các trường hợp khiếu nại liên quanđến Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong việc thựchiện các quy định của Nghị quyết này. Trường hợp đương sự không đồng ý với quyếtđịnh giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quyếtđịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là quyết định giải quyết khiếu nạicuối cùng;

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết lầnđầu đối với các trường hợp khiếu nại liên quan đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trongviệc thực hiện các quy định của Nghị quyết này. Trường hợp đương sự không đồngý với quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyềnkhiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Xây dựng; quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng làquyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;

3. Thời hiệu khiếu nại đối với các trường hợp quyđịnh tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 60 ngày, kể từ ngày đương sự nhận đượcquyết định giải quyết khiếu nại;

4. Thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại khoản1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày cơ quan giải quyết khiếu nại nhậnđược đầy đủ hồ sơ khiếu nại của đương sự; nếu hết thời hạn này mà Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không giải quyết theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này thì đương sự có quyền khiếu nại lên Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp tỉnh để giải quyết; nếu hết thời hạn này mà Chủ tịch Ủy ban nhândân cấp tỉnh không giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này thì đương sựcó quyền khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Xây dựng để giải quyết.

Thời hạn khiếu nại của đương sự là 30 ngày; kể từngày đương sự nhận được quyết định giải quyết khiếu nại.

  19006174