Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2011 tăng cường thực hiện Luật Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/CT-UBND

Nghệ An, ngày 02 tháng 6 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT NGƯỜICAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Luật Người cao tuổi,Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về việc quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi, UBNDtỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thànhphố, thị xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: Tổ chức tuyên truyền, bố tríkinh phí, rà soát bổ sung Người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ xãhội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Người cao tuổi,… Tuy nhiên, công tác xây dựngvăn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Người Cao tuổi và việc triển khai tổchức thực hiện Luật ở một số đơn vị còn chậm, làm ảnh hưởng đến việc thực hiệncác chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi.

Để triển khai thực hiện tốt LuậtNgười cao tuổi và Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ vềviệc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người caotuổi, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thểcấp tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về Luật Người cao tuổi và các vănbản hướng dẫn liên quan đến công tác Người cao tuổi; tích cực nghiên cứu, xâydựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành cácvăn bản hướng dẫn thực hiện Luật người cao tuổi và Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ; tổ chức tổng kết Chương trình hànhđộng về Người cao tuổi giai đoạn 2005 – 2010 và xây dựng Chương trình hành độngvề Người cao tuổi giai đoạn 2011-2015, cụ thể như sau:

a) Sở Lao động – Thương binh và Xãhội, lập kế hoạch xây dựng các văn bản liên quan đến việc thi hành Luật Ngườicao tuổi; phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Nghệ An tổ chức tổngkết Chương trình hành động về Người cao tuổi giai đoạn 2005-2010; phối hợp vớiSở Tài chính lập dự toán thực hiện chính sách trợ giúp đối với người cao tuổi;mức quà tặng cho Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và từ 100 tuổitrở lên trình UBND tỉnh quyết định.

b) Sở Y tế hướng dẫn và tổ chứcthực hiện chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng;hướng dẫn việc quản lý phòng, chữa bệnh cho Người cao tuổi, trong đó chú trọngtổ chức thực hiện chương trình phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh tim mạch, tiểuđường, alzheimer và các bệnh có nguy cơ cao đến sức khỏe người cao tuổi; bồidưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế chuyên ngành lão khoa.

c) Sở Tài chính hướng dẫn việc bốtrí ngân sách thực hiện chính sách chăm sóc, phát huy vai trò Người cao tuổi vàhỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban đại diện Người cao tuổi theo quy định củaLuật Ngân sách nhà nước; kinh phí tặng quà, tổ chức mừng thọ, chúc thọ Ngườicao tuổi; kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú và kinh phí quản lýnhà nước về việc thực hiện các chính sách được quy định tại Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính.

d) Sở Văn hóa – Thể thao và Dulịch hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện việc khuyến khích, hỗ trợ, thực hiện chínhsách giảm giá vé, giá dịch vụ đối với Người cao tuổi khi tham gia các hoạt độngvăn hóa, du lịch, thể dục, thể thao; hướng dẫn và tổ chức mừng thọ, chúc thọNgười cao tuổi.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xâydựng, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị liên quantrong việc đầu tư, thiết kế, xây dựng các công trình công cộng để tạo điều kiệncho Người cao tuổi được tham gia một cách thuận tiện, phù hợp với sức khỏe củaNgười cao tuổi.

g) Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp các đơn vị thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyềnchính sách đối với Người cao tuổi; Thường xuyên tuyên truyền các điển hìnhNgười cao tuổi như: Tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm quýbáu cho thế hệ trẻ về sản xuất kinh doanh, giữ gìn bản sắc văn hóa, hòa thuậntrong gia đình, cộng đồng góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển và ổnđịnh của địa phương, của tỉnh và của đất nước.

f)Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giaocó trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cácSở, ban, ngành khác thực hiện quản lý nhà nước về công tác Người cao tuổi.

Chủ động phổ biến các nội dung quyđịnh của Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thông quacác cơ quan báo, đài, tổ chức hội Người cao tuổi (Ban đại diện) và các hìnhthức phù hợp khác để từng bước nâng cao vị trí, vai trò Người cao tuổi, nângcao nhận thức của cộng đồng, xã hội về nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc, pháthuy vai trò Người cao tuổi; phổ biến và giải thích đầy đủ các chính sách, chếđộ đối với Người cao tuổi, tuyên truyền nhân rộng các kinh nghiệm tốt, các môhình làm tốt công tác Người cao tuổi.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốctỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp phát huy vai trò của các thànhviên, phối hợp với chính quyền các cấp triển khai thực hiện các mô hình, chuyênđề, phong trào, cuộc vận động phát huy vai trò Người cao tuổi, gắn với cuộc vậnđộng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

2. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã

a) Tiếp tục thực hiện tốt cácchính sách đối với Người cao tuổi như: Chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, thụhưởng các dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao;

b) Căn cứ vào điều kiện cụ thể,từng địa phương có biện pháp hỗ trợ, phát huy các hoạt động của Ban đại diệnNgười cao tuổi; có phương án phù hợp để huy động các nguồn lực, hỗ trợ cho việcthành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi ở địa phương.

c) Chỉ đạo các Phòng, Ban chứcnăng và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê, xét duyệt và chi trảkịp thời chế độ trợ cấp cho Người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách bảo trợxã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước về vănhóa, giáo dục, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, trong đó triển khai thựchiện tốt chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng và bảo hiểm y tế đối với Ngườicao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên theo quy định của Luật Người cao tuổi.

d) Đánh giá kết quả thực hiệnChương trình hành động về Người cao tuổi giai đoạn 2005 – 2010, xây dựng chươngtrình hành động về Người cao tuổi giai đoạn 2011 – 2015, trong đó tập trung vàoviệc thực hiện các chính sách, chế độ trợ cấp xã hội, trợ giúp y tế, tạo việclàm, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đối với Người cao tuổi.

e) Chỉ đạo UBND các xã, phường,thị trấn tiến hành lập danh sách Người cao tuổi thuộc diện chúc thọ, mừng thọvà tặng quà, bảo đảm ngân sách, kinh phí và các điều kiện để tổ chức mừng thọ,chúc thọ và tặng quà Người cao tuổi theo đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túctriển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo vềUBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) để kịp thời chỉ đạo, giảiquyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Xuân Đường

 

  19006174