Công văn 1161/TCT-CS về thuế GTGT của mặt hàng cám mì, đậu tương, ngô hạt để sản xuất thức ăn chăn nuôi

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 1161/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Ti No Lâm Đồng.

(Địa chỉ: Đường số 2, Lô B1-B3, Khu công nghiệp Phú Hội, Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 06/2017/CVTCT-GTGT ngày 03/01/2018, công văn số 05/2017/CVTCT-GTGT ngày 03/01/2018 và công văn số 02/2017/CVTCT-GTGT ngày 20/11/2017 của Công ty TNHH Ti No Lâm Đồng hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008 ngày 3/6/2008 (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 của Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế) quy định về đối tượng không chịu thuế và thuế suất 5%.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về đối tượng không chịu thuế GTGT.

“1. Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3 như sau:

“1b. Phân bón; thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô đầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang).

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác và các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản này.”

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4, khoản 5 Điều 5 và Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT.

Căn cứ hướng tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 1 Điều 4 và bổ sung khoản 3a vào Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi (TĂCN), gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ NN&PTNT

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thức ăn chăn nuôi.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên:

Về chính sách thuế GTGT của mặt hàng bắp hạt, hạt đậu tương, Tổng cục Thuế đã có công văn số 479/TCT-CS ngày 15/2/2017 trả lời Công ty CP SX XNK Đông Á và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và công văn số 4151/TCT-CS ngày 13/9/2017 trả lời Công ty CP SX XNK Đông Á (bản photocopy các công văn đính kèm).

Về chính sách thuế GTGT của mặt hàng cám mì, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

Trường hợp trong quá trình thực hiện, Công ty phát sinh vướng mắc thì đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Ti No Lâm Đồng được biết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Phó TCTr, Cao Anh Tuấn (để b/c);

– Vụ PC (BTC);

– Vụ PC (TCT);

– Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;

– Website TCT;

– Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 

 

 

Lưu Đức Huy

 

Công văn 479/TCT-CS nội dung chính như sau:

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 479/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

Kính gửi:

– Công ty CP SX XNK Đông Á;(Đ/c: Thôn 3, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.)

– Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Công ty CP SX XNK Đông Á (công văn số 2012/CV-CTngày 20/12/2016 và công văn số 212/CV-CT ngày 1/12/2016) và công văn của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh số 10744/CT-TTHT ngày 03/11/2016 hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng ngô hạt (bắp), hạt đậu nành (hạt đậu tương). Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với mặt hàng hạt đậu nành (hạt đậu tương):

Ngày 17/2/2016, Cục Thuế TP. HCM đã có công văn số 1291/CT-TTHT đề xuất nội dung: “Mặt hàng hạt đậu nành (không phân biệt có dùng làm thức ăn chăn nuôi hay không) là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do doanh nghiệp, hợp tác xã mua về bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại.”

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2390/TCT-CS ngày 1/6/2016 thống nhất với ý kiến của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tại công văn số 1291/CT-TTHT ngày 17/2/2016.

Đối với mặt hàng ngô hạt (bắp):

Mặt hàng ngô hạt là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì áp dụng chính sách thuế GTGT tương tự như đối với mặt hàng hạt đậu nành (hạt đậu tương).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty CP SX XNK Đông Á được biết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Phó TCT. Cao Anh Tuấn (để b/c);

– Vụ PC (BTC);

– Vụ PC (TCT);

– Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

 

  19006174