Chỉ thị 07/2010/CT-UBND tăng cường quản lý sản xuất gạch thủ công từ đất sét nung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 07/2010/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 27 tháng 9 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT GẠCH THỦ CÔNG TỪ ĐẤT SÉT NUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, trong đó có nội dung “Rà soát và tổ chức lại các cơ sở sản xuất gạch thủ công hiện nay để chuyển sang công nghệ lò tuynen, hoặc các công nghệ tiên tiến khác bảo đảm tiêu chuẩn về chất lượng môi trường của Việt Nam”.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 tại Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 08/12/2009, trong đó nêu rõ “khuyến khích đầu tư chiều sâu, hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị tại các cơ sở sản xuất gạch thủ công hiện nay nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường”.

Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất gạch từ đất sét nung bằng công nghệ thủ công, công suất nhỏ chất lượng sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, hầu hết các cơ sở sản xuất này tồn tại đã lâu trong các khu dân cư, xây dựng không theo quy họach, thiết bị lạc hậu, khai thác đất sét làm gạch không có giấy phép khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của dân cư trong khu vực.

Để chấn chỉnh tình trạng trên và tăng cường quản lý hoạt động sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật hiện hành, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành và UBND các cấp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Xây dựng:

a) Từ nay đến trước ngày 30/10/2010, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở Công Thương, Khoa học công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, Thành phố thuộc tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê toàn bộ cơ sở sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ thủ côngtrên địa bàn toàn tỉnh; đánh giá thực trạng thiết bị sản xuất, chất lượng sản phẩm và các vấn đề liên quan về đất đai, môi trường, khoáng sản trong sản xuất gạch thủ công trên địa bàn, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh lộ trình, giải pháp xử lý.

b) Với mục tiêu đến cuối năm 2011 không còn lò thủ công sản xuất gạch, ngói đất sét nung tại các địa phương trong tỉnh theo định hướng chung tại Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; từ nay đến cuối quý I năm 2011 Sở Xây dựng phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học công nghệ hướng dẫn các chủ lò gạch thủ công lập thủ tục và đăng ký chuyển đổi công nghệ, thiết bị tiên tiến, đảm bảo chất lượng và môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 2. Sở Kế họach và Đầu tư.

a) Trong quá trình thẩm định hồ sơ trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cần ưu tiên và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói có năng lực tài chính và kinh nghiệm, sử dụng công nghệ hiện đại tiên tiến, có phương án tốt để bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, phù hợp với Quy họach phát triển vật liệu xây dựng và Quy họach phát triển công nghiệp đã được phê duyệt.

b) Chú trọng khuyến khích đầu tư sản xuất gạch, ngói không nung để thay thế gạch đất sét nung trên toàn tỉnh nhằm tiết kiệm diện tích đất nông nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường, đem lại hiệu quả chung cho toàn xã hội, theo tinh thần Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010.

3. Sở Công thương.

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tiết kiệm nhiên liệu trong sản xuất gạch, ngói và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

b) Trong quý III năm 2010 xây dựng chương trình hỗ trợ các chủ lò gạch thủ công (đã đăng ký theo điểm 1, khoản b nêu trên) chuyển đổi công nghệ sang sử dụng công nghệ tuy nen hoặc công nghệ tiên tiến, hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường; tiết kiệm năng lượng và góp phần phát triển công nghiệp sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Kinh phí thực hiện chương trình cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công hàng năm của tỉnh.

c) Hàng năm đề xuất Bộ Công thương hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia cho việc đổi mới công nghệ, thiết bị; tham dự hội chợ, triển lãm và xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

4. Sở Khoa học và Công nghệ.

a) Xây dựng kế hoạch hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất gạch thủ công tiếp cận các công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng tiên tiến và tổ chức thẩm định, giám định công nghệ khi có yêu cầu; hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học hàng năm theo các quy định hiện hành.

b) Tập trung hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa sản xuất gạch, ngói theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng hàng hóa đối với các sản phẩm gạch, ngói nung và không nung.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tăng cường kiểm tra, xử lý theo quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất gạch thủ công chưa có giấy phép khai thác đất sét và hướng dẫn việc lập hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản;

b) Kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường hoặc vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất gạch trong tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành;

c) Tổ chức quản lý, kiểm tra và tham mưu cấp phép khai thác, chế biến đất sét làm gạch nung và các khoáng sản làm gạch, ngói không nung của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Thực hiện việc kiểm tra trình độ công nghệ đối với các dự án đăng ký đầu tư trong các khu công nghiệp, trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư; tuyệt đối không thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư có công nghệ thủ công, lạc hậu và chiếm nhiều diện tích vào các khu công nghiệp.

7. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

a) Phổ biến các quy định của Nhà nước có liên quan đến việc đầu tư sản xuất và kinh doanh gạch, ngói như Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thương mại, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa đến các cơ sở sản xuất gạch thủ công hiện có trên địa bàn.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đã được phê duyệt; chấn chỉnh, sắp xếp và tạo điều kiện để di dời các cơ sở sản xuất gạch thủ công gần khu dân cư đến đầu tư mới tại các cụm công nghiệp kết hợp chuyển đổi công nghệ thiết bị, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp đã được phê duyệt.

c) Tạo điều kiện hỗ trợ về đất đai, giải phóng mặt bằng cho các cơ sở sản xuất gạch thủ công khi đổi mới công nghệ, ưu tiên hỗ trợ việc đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung.

d) Kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý khi phát hiện các trường hợp xây dựng nhà xưởng không có giấy phép xây dựng, khai thác đất sét làm gạch không có giấy phép khai thác khoáng sản theo đúng quy định; hạn chế việc hình thành các cơ sở sản xuất gạch nung thủ công mới trên địa bàn.

đ) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đang sản xuất gạch thủ công từ đất sét nung tiếp cận các nguồn hỗ trợ theo hướng dẫn của Sở Công Thương, Sở Khoa học Công nghệ để nhanh chóng đầu tư chuyển đổi công nghệ và chấp hành tốt các quy định hiện hành.

8. Các tổ chức, cá nhân sản xuất gạch ngói nung và không nung trong tỉnh.

a) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư sản xuất gạch đất sét nung và vật liệu xây dựng không nung tại địa phương, thực hiện theo quy họach phát triển vật liệu xây dựng do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phê duyệt.

b) Tăng cường hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đầu tư sản xuất vật liệu xây, vật liệu lợp với công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá thành phù hợp nhằm thay thế các loại gạch ngói thủ công hiện nay, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.

Giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này và định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình và kết quả thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Huỳnh Đức Hòa

  19006174