Chỉ thị 2886/CT-BNN-BVTV về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, xông hơi khử trùng đối với các lô hàng nông sản có nguồn gốc thực vật xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2886/CT-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, KIỂM DỊCH THỰC VẬT,XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG ĐỐI VỚI CÁC LÔ HÀNG NÔNG SẢN CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT XUẤT KHẨU

Vừa qua, một số lô hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu đi các nước bị khiếu nại về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, côn trùng kho còn sống và xác chết côn trùng gây ô nhiễm, vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật của các nước nhập khẩu làm ảnh hưởng đến uy tín chất lượng hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Để khắc phục tình trạng này Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

– Chủ trì, chỉ đạo cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người sản xuất, bảo đảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. Xử lý nghiêm minh đúng quy định pháp luật các trường hợp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, không đảm bảo thời gian cách ly.

– Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền hình, báo chí địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục người dân về tác hại của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn triển khai chương trình sản xuất rau, quả, chè an toàn theo hướng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), chương trình 3 giảm 3 tăng, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong sản xuất lúa.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Xử lý nghiêm minh các trường hợp sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, thuốc bảo vệ thực vật giả.

2. Các đơn vị kiểm dịch thực vật:

– Thực hiện kiểm dịch thực vật chặt chẽ các lô hàng thực vật xuất khẩu đảm bảo đúng quy định, yêu cầu của nước nhập khẩu.

– Kiểm tra, giám sát các lô hàng thực vật xuất khẩu phải xông hơi khử trùng bảo đảm không còn côn trùng sống và xác côn trùng bị nhiễm trong hàng xuất khẩu, đặc biệt đối với các lô gạo xuất khẩu.

3. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản có nguồn gốc thực vật, các Công ty xông hơi khử trùng hàng thực vật xuất khẩu:

– Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, xông hơi khử trùng của nước nhập khẩu.

– Chủ động tăng cường các biện pháp bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn trong sản xuất, chế biến, vận chuyển, bảo quản và xuất khẩu hàng nông sản có nguồn gốc thực vật.

– Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm dịch thực vật, xông hơi khử trùng trước khi xuất khẩu.

– Thực hiện việc kiểm tra đủ các chỉ tiêu chất lượng, dư lượng bắt buộc phải kiểm tra theo yêu cầu của từng thị trường.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này.

Nơi nhận:
– Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố;

– Các đơn vị KDTV thuộc Cục BVTV;
– Các doanh nghiệp XNK nông sản thực vật;
– Các Công ty xông hơi khử trùng;
– Lưu VT: Cục BVTV.

BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát

  19006174