Công văn 10077/BCT-CNNg 2012 khai thác chế biến quặng chì kẽm Bắc Kạn

BỘ CÔNG THƯƠNG

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 10077/BCT-CNNg

V/v dự án khai thác chế biến sâu quặng chì-kẽm tại tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 7632/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì thẩm định dự án chế biến sâu chì-kẽm của Công ty TNHH Việt Trung theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Mỏ chì, kẽm Lũng Váng đã được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt trữ lượng (Quyết định số 810/QĐ-HĐTLKS ngày 07 tháng 6 năm 2011),theo đó, trữ lượng cấp 122 khoảng 24,7 nghìn tấn quặng, tương đương khoảng 3,93nghìn tấn kim loại Pb + Zn, mỏ có cấu trúc địa chất phức tạp, các thân quặng dạng thấu kính, sự biến đổi về chiều dày, hàm lượng không ổn định và trữ lượng nhỏ, thuộc loại mỏ nhỏ lẻ < 5.000=”” tấn=”” kim=”” loại=”” (theo=”” phân=”” cấp=”” quy=”” mô=”” tài=”” nguyên, trữ=”” lượng=””>hoáng sản phân tán, nhỏ lẻ ban hành kèm theo Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ) chỉ có thể khai thác với quy mô, công suất nhỏ.

Với trữ lượng và công suất khai thác quy mô nhỏ nêu trên thì việc đầu tư độc lập Nhà máy luyện chì hoặc điện phân kẽm là hoàn toàn không có tính hiệu quả về mặt kinh tế và môi trường (Nhà máy luyện chì mô dul tối thiểu ³ 10.000 tấn chì kim loại/năm, cần ít nhất 23.000 tấn tinh quặng chì45-50%/năm. Với trữ lượng mỏ chì, kẽm Lũng Váng chỉ đủ cung cấp nguồn tinh quặng cho Nhà máy hoạt động trong vòng 01năm). Việc đầu tư khai thác điểm mỏ chì-kẽm với quy mô nhỏ nhằm đáp ứng nguồn quặng chì-kẽm cho các nhà máy chế biến sâu trong nước đã và đang đầu tư là hợp lý và khả thi.

Công ty TNHH Việt Trung đã đầu tư và đưa vào hoạt động Nhà máy tuyển nổi chì-kẽm từ năm 2003 với công suất 5.000 tấn tinh quặng/năm, hàm lượng Pb – Zn đạt 45-50%, cung cấp chủ yếu cho các Nhà máy chế biến kim loại chì, kẽm trong nước, hiện Công ty đã ký hợp đồng bán tinh quặng chì-kẽm cho Công ty TNHH một thành viên kim loại mầu Thái Nguyên (hợp đồng số 300/HĐNT-KLM-TNHHVT ngày 16 tháng 7 năm 2012) và cam kết cung cấp tinh quặng chì-kẽm cho Công ty TNHH Ngọc Linh – đơn vị đang đầu tư Nhà máy chế biến sâu kim loại chì, kẽm công suất 30.000 tấn/năm tại tỉnh Bắc Kạn, dự kiến sẽ đưa vào sản xuất vào năm 2013. Để có đủ nguồn quặng chì-kẽm cung cấp ổn định cho Nhà máy tuyển nổi chì-kẽm của Công ty hoạt động, đáp ứng nhu cầu tinh quặng chì-kẽm cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư Nhà máy chế biến sâu kim loại chì, kẽm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và trong nước theo cam kết, Công ty đã lập dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng chì, kẽm mỏ Lũng Váng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” bằng phương pháp hầm lò với công suất khai thác 1.650 tấn quặng nguyên khai/năm, UBND tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Báo cáo ĐTM và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường, cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Hiện nay, Dự án đang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin cấp giấy phép khai thác mỏ, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung Dự án vào Quy hoạch tại công văn số 8210/BCT-CNNg ngày 04 tháng 9 năm2012

Qua xem xét sơ bộ Dự án đầu tư khai thác quặng chì, kẽm mỏ Lũng Váng Công ty TNHH Việt Trung trình Bộ Công Thương, cho thấy tài nguyên trữ lượng mỏ tin cậy, mỏ chì-kẽm Lũng Váng có trữ lượng nhỏ, điều kiện địa chất phức tạp, việc đầu tư khai thác bằng phương pháp hầm lò với công suất khai thác 1.650 tấn quặng nguyên khai/năm để cung cấp cho Nhà máy tuyển của Công ty đang hoạt động, sản phẩm tinh quặng cung cấp cho các Nhà máy chế biến sâu chì, kẽm trong nước đã và đang đầu tư theo các cam kết và hợp đồng đã ký giữa các bên là hợp lý, phù hợp với chủ trương của Nhà nước về chế biến sâu khoáng sản. Dự án khả thi về kỹ thuật, có hiệu quả về kinh tế-xã hội và môi trường, tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Kạn.

Với cơ sở nêu trên, nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản chì-kẽm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cung cấp cho các nhà máy chế biến kim loại chì, kẽm trong nước, tạo điều kiện cho việc chế biến sâu khoáng sản có hiệu quả, phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế miền núi khó khăn của tỉnh Bắc Kạn, Bộ Công Thương ủng hộ việc đầu tư Dự án nêu trên và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương, bổ sung mỏ chì-kẽm Lũng Váng thuộc thị trấn Bằng Lũng và xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn với công suất khai thác 1.650 tấn/năm vào Danh mục các dự án khai thác, chế biến quặng chì, kẽm tại Phụ lục II Quyết định số 176/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2006, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét việc cấp phép khai thác mỏ chì-kẽm Lũng Váng nêu trên theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương, đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ TN&MT;

– UBND tỉnh Bắc Kạn;

– Lưu: VT, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Lê Dương Quang

  19006174