Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác quản lý cán bộ, công, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ do tỉnh Lào Cai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH 
LÀO CAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/CT-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 04 năm 2015

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ

Thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, trong thời gian qua đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhìn chung đã thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đánh giá, ghi nhận, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị vẫn còn những hạn chế như: một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao; ý thức kỷ luật lao động chưa cao, chưa chấp hành tốt quy định về văn hóa công sở; vẫn còn trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lạm dụng việc cơ quan đi lễ, tết, tiếp khách, uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc, ảnh hưởng đến tác phong và uy tín của cán bộ, công chức, viên chức.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nhằm tăng cường việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong công tác, thực hiện đúng quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh:

a) Thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở (theo Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai). Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Bố trí phòng tiếp khách, uống nước chung của cơ quan. Không bố trí uống nước trà trong các phòng làm việc của chuyên viên, công chức…;

b) Thực hiện nghiêm túc giờ làm việc hành chính; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực;

c) Gương mẫu trong việc hạn chế sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong các công việc gia đình, xã hội;

d) Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, vượt tốc độ quy định;

đ) Khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn có hành vi vi phạm Chỉ thị này cần thông báo với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức biết để có biện pháp xử lý.

2. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao hiệu quả các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống để đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong mỗi cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động; đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan, đơn vị;

b) Đề cao vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gương mẫu trong việc thực hiện quy định về không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực;

c) Quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để mọi người biết, nghiêm túc thực hiện. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những công chức, viên chức vi phạm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; vi phạm quy định về không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong ngày làm việc nêu tại Chỉ thị này;

d) Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị trong đó quy định rõ không uống rượu, bia, đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực, kể cả khi tổ chức hội nghị (trường hợp tiếp khách đối ngoại do thủ trưởng cơ quan quyết định và chịu trách nhiệm). Trong trường hợp cần thiết, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong ngày làm việc, ngày trực;

đ) Chỉ đạo các nhà ăn, căng-tin trực thuộc không phục vụ hoặc bán rượu, bia cho các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tiếp khách… có thành phần tham dự là cán bộ, công chức, viên chức vào buổi sáng, buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực;

e) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, cơ quan báo chí và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin về sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ;

g) Định kỳ hàng quý, 6 tháng và 1 năm báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

3. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia hoặc đồ uống có cồn và vi phạm các quy định của luật giao thông theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung tiêu chí bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan đến quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong ngày làm việc theo Chỉ thị này.

Các cơ quan truyền thông, báo chí thường xuyên đưa tin về nội dung chỉ thị và tình hình triển khai thực hiện chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể các cấp và nhân dân thường xuyên giám sát việc thực hiện chỉ thị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:
– TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
– 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;
– 
Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Đảng;
– 
Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
– 
Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
– 
Các cơ quan ngành dọc TW đóng tại tỉnh;
– 
Văn phòng HĐND và các Ban HĐND tỉnh;
– 
Các trường chuyên nghiệp tỉnh;
– 
UBND các huyện, thành phố;
– 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
– 
Báo Lào Cai; Đài PT – TH tỉnh (đưa tin);
– 
Thường trú Báo nhân dân tại Lào Cai;
– 
Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lào Cai;
– 
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– 
Công báo tỉnh;
– 
Các chuyên viên;
– 
Lưu: VT, THCB, TCHCQT, NC.

CHỦ TỊCH

 

 

Doãn Văn Hưởng

 

  19006174